torna

Detall de la notícia

Informació pública en relació amb el Projecte de decret pel qual es desplega la Llei de museus de les Illes Balears

Aquest projecte normatiu té per objecte desplegar la Llei 4/2003, de 26 de març, de museus de les Illes Balears. Amb aquesta iniciativa es pretén complir el que estipula la disposició final primera de l’esmentada Llei 4/2003 de museus i establir normes comunes a l’àmbit de totes les illes.

Els objectius d’aquest Projecte són identificar i resoldre problemàtiques comunes en el reconeixement i registre de museus i col·leccions museogràfiques, així com en els fons i sistemes documentals de tots els museus, ja siguin de titularitat pública o privada, i també establir criteris comuns entre les diferents xarxes de museus de cada illa.

D’acord amb l’anunci de la Resolució de la consellera de Cultura, Participació i Esports per la qual se sotmet al tràmit d’informació pública el Projecte de decret pel qual es desplega la Llei de museus de les Illes Balears  (publicada en el BOIB núm. 54 de 3 de maig de 2018) s’ha obert un procés participatiu fins al dia 24 de maig de 2018, mitjançant el qual tots els ciutadans i ciutadanes poden informar-se de l’esmentat Projecte de Decret i incorporar-hi les seves propostes i suggeriments.

Les al·legacions es poden presentar a la seu de la Secretaria General de la Conselleria de Cultura, Participació i Esports (C. de l’Uruguai, s/n, de Palma) i a la pàgina web de Participació Ciutadana (http://participaciociutadana.caib.es) del Govern de les Illes Balears o a qualsevol dels llocs que determina l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les Administracions Públiques.

Igualment s’ha habilitat la possibilitat de presentar al·legacions telemàticament mitjançant el Portal de Participació Ciutadana del Govern de les Illes Balears. Podeu fer-ho clicant en aquest enllaç.

Sempre que les al·legacions presentades mitjançant la web incloguin la identificació de la persona o entitat que les fa, s’inclouran en l’expedient d’elaboració normativa.