torna

Detall de la notícia

Imatge 3329176

Convocatòria d'ajudes per dur a terme actuacions de política estratègica universitària que dinamitzin la vida universitària de les Illes Balears

L'Estratègia Universitat 2015 per a la modernització del sistema universitari espanyol del segle XXI, liderada pel Ministeri d'Educació, Cultura i Esport, estableix com a tercera missió de la universitat, a més de l'ensenyament i la recerca, la transferència del coneixement, el compromís social, els serveis a la comunitat i la col·laboració amb altres institucions.

Actualment, un dels grans desafiaments que han de fer front les universitats consisteix a equilibrar de forma dinàmica les tres missions que tenen encomanades, degut a la diversitat de tipus d'institucions existent, de nivells de qualitat d'aquestes institucions i de contextos en els quals desenvolupen la seva activitat.

La Conselleria d'Educació i Universitat conscient de l'evolució del paper que ha de desenvolupar la universitat i de la necessitat de trobar aquest equilibri entre les tres missions pretén, amb aquesta convocatòria, donar suport a actuacions de política estratègica universitària que dinamitzin la vida universitària de les Illes Balears i que, alhora, permetin a la Universitat de les Illes Balears contribuir a la societat i a l'economia mitjançant la formació de graduats amb esperit crític  habilitats de'apreentatge.

L’objecte d’aquesta Resolució és aprovar la convocatòria i el procediment de concessió d’ajudes per dur a terme actuacions de política estratègica universitària que dinamitzin la vida universitària de les Illes Balears.

 En concret, es pretén fomentar activitats com les següents:

 a) Congressos, jornades, trobades, cursos, seminaris o conferències, emmarcats en l’àmbit universitari, que tenguin lloc a les Illes Balears, que no siguin una repetició de continguts acadèmics i que tractin sobre temes d’actualitat, el debat dels quals sigui pertinent dins l’àmbit universitari.

 b) Activitats formatives i informatives sobre temes vinculats a l’accés a la universitat, l’oferta d’estudis, les sortides professionals, la formació permanent o l’actualització professional.

 c) Activitats de tipus cultural que tenguin un caràcter complementari de les activitats acadèmiques universitàries.

 d) Altres iniciatives que complementin els punts anteriors i que siguin competència de la Direcció General de Política Universitària i d’Ensenyament Superior, sempre que s’adeqüin als supòsits regulats en el punt 2.5.g de l’article 1 de l’Ordre de la consellera d’Educació i Cultura d’1 de juliol de 2009 per la qual s’estableixen les bases reguladores de les subvencions en matèria d’educació i cultura.

NO es consideren activitats subvencionables els projectes d'activitats amb finalitat lucrativa, comercial o mercantil o activitats similars.

Resten excloses expresament d'aquesta convocatòria:

- Publicació de llibres d'actes o de comunicacions de congressos o actuacions similars;

- Reproducció, en qualsevol format o mitjà, de continguts originals generats per entitats diferents de l'entitat sol·licitant.

Termini per iniciar, dur a terme i finalitzar les activitats que es poden subvencionar: des d'1 de gener fins al 16 d'octubre de 2019, ambdós dies inclosos.

Termini de presentació de sol·licituds: Des del 22 de març fins a 23 d'abril de 2019

Les sol·licituds s'han de presentar al registre de la Conselleria d'Educació i Universitat o a qualsevol dels llocs que determina l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i han d'anar adreçades a la Direcció General de Política Universitària i d'Ensenyament Superior.