torna

Detall de la notícia

Imatge 3329176

Convocatòria d'ajudes per dur a terme actuacions de política estratègica universitària que dinamitzin la vida universitària de les Illes Balears

L’objecte d’aquesta Resolució és aprovar la convocatòria i el procediment de concessió d’ajudes per dur a terme actuacions de política estratègica universitària que dinamitzin la vida universitària de les Illes Balears.

 En concret, es pretén fomentar activitats com les següents:

 a) Congressos, jornades, trobades, cursos, seminaris o conferències, emmarcats en l’àmbit universitari, que tenguin lloc a les Illes Balears, que no siguin una repetició de continguts acadèmics i que tractin sobre temes d’actualitat, el debat dels quals sigui pertinent dins l’àmbit universitari.

 b) Activitats formatives i informatives sobre temes vinculats a l’accés a la universitat, l’oferta d’estudis, les sortides professionals, la formació permanent o l’actualització professional.

 c) Activitats de tipus cultural que tenguin un caràcter complementari de les activitats acadèmiques universitàries.

 d) Altres iniciatives que complementin els punts anteriors i que siguin competència de la Direcció General de Política Universitària i d’Ensenyament Superior, sempre que s’adeqüin als supòsits regulats en el punt 2.5.g de l’article 1 de l’Ordre de la consellera d’Educació i Cultura d’1 de juliol de 2009 per la qual s’estableixen les bases reguladores de les subvencions en matèria d’educació i cultura.

Termini de presentació de sol·licituds: Des del 29 d'abril fins al 28 de maig de 2018