torna

Detall de la notícia

Informació pública sobre l'estudi d'impacte ambiental i el projecte de construcció de l'aparcament Sa Barralina I al Parc Natural Marítim Terrestre d'Es Trenc-Salobrar de Campos

D'acord amb la Llei autonòmica 2/2017, de 27 de juny, de declaració del Parc Natural Marítim-Terrestre Es Trenc- Salobrar de Campos; la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental, i la Llei 12/2016, de 17 d'agost, d'avaluació ambiental de les Illes Balears, se sotmet a informació pública el projecte subjecte a avaluació d'impacte ambiental ordinària, les característiques del qual s'indiquen  a continuació:

Expedient: SEN 264/2018

Situació: forma part de la parcel·la 214 del polígon 21 del terme municipal de Campos.

Illa: Mallorca.

Dades tècniques: El projecte contempla la construcció d'un aparcament d'ús públic per un total de 497 places de vehicles, amb regulació d'accessos i flux de vehicles i amb presència permanent de personal amb funcions de control i seguretat durant les hores d'utilització.

La documentació que correspon al Projecte i a l'Estudi d'impacte ambiental, es pot examinar a:

  • La Direcció General d'Espais Naturals i Biodiversitat, al carrer del Gremi de Corredors, 10, 1er pis (polígon de Son Rossinyol), 07009, Palma.
  • Secció de destacats de la pàgina web de la Direcció General d'Espais de Natura i Biodiversitat <http://natura.caib.es>.

 

Se'n pot obtenir la informació pertinent en l'òrgan substantiu (Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca), com també formular davant aquest, les al·legacions que es considerin pertinents, en el termini de trenta dies hàbils, comptadors a partir de l'endemà de publicar-se aquest anunci en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Document Proyecto constructivo aparcamiento Sa Barralina