torna

Detall de la notícia

PERFIL DEL CONTRACTANT

NOVETATS de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de Contractes del Sector Públic

Licitació electrònica

Amb l’entrada en vigor de la nova Llei de Contractes del sector Públic (LCSP) es fa obligatòria la licitació electrònica.

Aquest fet implica que a totes les licitacions que promogui FOGAIBA, excepte aquelles en què el procediment d’adjudicació elegit sigui el contracte menor, l’operador econòmic o licitador haurà de preparar i presentar les seves ofertes telemàticament mitjançant la Plataforma de Contractació del Sector Públic. Aquesta eina us permetrà realitzar el seguiment de les licitacions a les que hagueu accedit i us facilitarà la comunicació amb l’òrgan que tramita l’expedient.

Per tal de fer ús d’aquest servei, és requisit necessari ser un usuari registrat de la Plataforma i emplenar no sols les dades bàsiques de l’alta d’usuari, sinó també les dades addicionals Registre d’usuaris. Us adjuntem aquí la Guia de l’Operador Econòmic que us servirà d’ajuda.

Els requisits per el seu ús són molt simples: connexió a Internet, navegador amb versió Java actualitzada (a partir de la v. 1.8) i el certificat electrònic reconegut per l’Administració general de l’Estat (@firma).

A fi de facilitar al màxim aquests tràmits us recomanem que si encara no disposeu de certificat electrònic (DNI-e o similar) faceu les gestions oportunes per activar-lo.

Igualment, i als efectes establerts a l’article 159 de la LCSP, relatiu al procediment simplificat, és recomanable que us registreu al Registre oficial de licitadors i empreses classificades de l’Estat (ROLECE), per tal de poder concórrer a aquest tipus de procediment.

Si voleu participar en properes licitacions us aconsellem que no espereu a realitzar aquests tràmits al darrer moment.

En el cas que tingueu dubtes relacionats amb el registre a la Plataforma de Contractació teniu a la vostra disposició les guies per als licitadors que us serviran d’ajuda, o us podeu posar en contacte amb el departament de contractació pública del Ministeri d’Hisenda i Funció Pública al correu  licitacionE@minhap.es, indicant quin és el problema i totes les evidències que els puguin aidar a resoldre’l.