torna

Detall de la notícia

Informació pública de l'esborrany del Projecte de Decret de la reserva marina de la costa nord-est d'Eivissa- Tagomago

Informació pública de l'esborrany de Projecte de Decret pel qual s’estableix la reserva marina de la costa nord-est d’Eivissa- Tagomago i s’hi regulen les activitats d’extracció de flora i fauna marina, i les activitats subaquàtiques

Amb l’aprovació d’aquest nou Decret es persegueix:

  • Establir els límits geogràfics de la nova reserva marina de la costa nord-est d’Eivissa – Tagomago.
  • Regular les activitats extractives, tant professionals com recreatives, i les activitats subaquàtiques dins la nova reserva marina, d’acord amb el que preveu el Decret 41/2015, de 22 de maig.
  • Establir quotes de captura de les diverses espècies explotables i zones de veda temporal, si es considera adient.
  • Crear una comissió de seguiment de la reserva marina de la costa nord-est d’Eivissa – Tagomago que actuï com a òrgan d’informació i consulta pública de la nova reserva marina, i fixar-ne la composició. 

D’acord amb l’anunci de la secretària general de la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca de data 11 d’abril de 2018 (publicada en el BOIB núm. 049, de data 21 d’abril de 2018) s’ha obert un procés participatiu fins al dia 14 de maig de 2018, mitjançant el qual tots els ciutadans i ciutadanes poden informar-se del Projecte de Decret pel qual s’estableix la reserva marina de la costa nord-est d’Eivissa- Tagomago i s’hi regulen les activitats d’extracció de flora i fauna marina, i les activitats subaquàtiques i incorporar-hi les seves propostes i suggeriments.

Les al·legacions s’han de presentar a la seu de la Direcció General de Pesca i Medi Marí a la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca, carrer Reina de la Constança, 4, 07006 Palma, o a qualsevol dels llocs que determina l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les Administracions Públiques, i han d’anar adreçades a la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca (Direcció General de Pesca i Medi Marí).

Igualment s’ha habilitat la possibilitat de presentar al·legacions telemàticament mitjançant el Portal de Participació Ciutadana del Govern de les Illes Balears. Podeu fer-ho clicant en aquest enllaç.

Sempre que les al·legacions presentades mitjançant la web incloguin la identificació de la persona o entitat que les fa, s’inclouran en l’expedient d’elaboració normativa