torna

Detall de la notícia

Imatge 3565766

Ajuda de desplaçament per a alumnes de les Illes Balears que cursin estudis oficials d'ensenyaments artístics superiors durant el curs acadèmic 2017-2018

L'ajuda de desplaçament la podran rebre els alumnes de les Illes Balears que s'hagin de desplaçar fora de l'illa de residència per cursar estudis oficials d'ensenyaments artístics superiors, sempre que aquests no es puguin fer a l'illa de residència o no hagin obtingut plaça, a l'illa de residència, al Conservatori Superior de Música de les Illes Balears, a l'Escola d'Art i Superior de Disseny de les Illes Balears o a l'Escola Superior d'Art Dramàtic de les Illes Balears, si compleixen uns requisits acadèmics mínims pel que fa als crèdits dels quals s'han d'haver matriculat.

 Destinataris: Alumnes residents a les Illes Balears que s’han de desplaçar, fora de l'illa on es troba el seu domicili familiar, a altra illa, a una altra comunitat autònoma d’Espanya o a un altre país de la Unió Europea (UE-28) per cursar estudis oficials d’ensenyaments artístics superiors.

NOVETAT:

Publicació de la Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 31 d’octubre de 2018 per la qual es concedeixen ajudes de desplaçament per a alumnes de les Illes Balears que han cursat estudis oficials d’ensenyaments artístics superiors a la Unió Europea (UE-28) durant l’any acadèmic 2017-2018

El 18 d'octubre de 2018 es va publicar a la pàgina web de la Direcció General de Política Universitària i d'Ensenyament Superior la Proposta de Resolució de concessió de les ajudes de desplaçament per a alumnes de les Illes Balears que han cursat estudis oficials d'ensenyaments artístics superiors a la Unió Europea (UE-28) durant el curs acadèmic 2017-2018 i es va obrir el termini pertinent per presentar-hi al·legacions.

Finalitzat el termini per formular al·legacions, no es va rebre cap al·legació al respecte.

Per això, es concedeixen les ajudes de desplaçament per a alumnes de les Illes Balears que han cursat estudis oficials d'ensenyaments artístics superiors a la Unió Europea (UE-28) durant el curs acadèmic 2017-2018 a les persones sol·licitants que consten en l'Annex 1.

Les sol·licituds presentades per les persones beneficiàries compleixen els requisits establerts i presenten la documentació completa exigida en la convocatòria.

L'import de l'ajuda per el curs acadèmic 2017 - 2018 és de 600,00 euros.

Annex 1: Persones a les quals es concedeixen ajudes de desplaçament per a alumnes de les Illes Balears que han cursat estudis oficials d'ensenyaments artístics superiors a la Unió Europea (UE-28) durant l’any acadèmic 2017-2018.

S'exclouen les sol·licituds d'ajudes de desplaçament per a alumnes de les Illes Balears que han cursat estudis oficials d'ensenyaments artístics superiors a la Unió Europea (UE-28) durant el curs acadèmic 2017-2018 a les persones sol·licitants que consten en l'Annex 2. El motiu d'exclusió s'indiquen en el mateix Annex.

Annex 2: Persones excloses de l'ajuda.

Termini per l'interposició de recursos: Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar:

 - Recurs potestatiu de reposició davant del conseller d'Educació i Universitat: Un mes comptador des de l'endemà de la publicació de la Resolució.

 - Recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears: Dos mesos comptador des de l'endemà de la publicació de la Resolució.