torna

Detall de la notícia

Imatge 3301990

Programes de formació dels centres vinculats als plans d'innovació pedagògica per a la millora educativa dels centres (cursos 2018-2019 i 2019-2020)

En el BOIB núm. 40, de 31 de març, s’han publicat les instruccions per al desenvolupament de programes de formació dels centres (FdC) vinculats als plans d’innovació pedagògica per a la millora educativa dels centres per als cursos 2018-2019 i 2019-2020. Els centres destinataris d’aquesta formació, que seran assessorats pels centres de professorat (CEP) de les Illes Balears, són aquells seleccionats en el procés de selecció per a la implantació de plans d’innovació pedagògica per a la millora educativa dels centres durant el curs 2018-2019.

L’objectiu és proporcionar als centres la formació que necessiten per desenvolupar el seu pla d’innovació pedagògica. El programa de formació ha d’estar lligat als objectius plantejats i als àmbits d’intervenció educativa triats per cada centre, segons consta a la convocatòria del procés de selecció dels centres, i s’ha de referir a una de les línies estratègiques del Pla Quadriennal de Formació del Professorat 2016-2020, que són:

  • La formació contextualitzada i vinculada a la millora de les pràctiques educatives, al rendiment i a la millora dels resultats dels processos d’aprenentatge.
  • La formació per a la convivència amb recursos i tècniques de desenvolupament personal, gestió emocional, habilitats comunicatives i de relació per millorar les competències personals del docent, generar expectatives positives a l’alumnat i millorar el clima de l’aula i les habilitats emocionals i socials de l’alumnat.
  • La formació per a la millora de la gestió dels centres i els equips de treball que contempli la competència per exercir la funció directiva, el lideratge pedagògic, la coordinació docent, la facilitació de grups, la dinamització i l’assessorament de la formació.
  • La formació per al coneixement de les dimensions i les implicacions de la diversitat i per aplicar estratègies d’atenció a la heterogeneïtat de procedència de l’alumnat des dels models organitzatius i educatius inclusius i d’educació per a la igualtat des de la consciència de gènere i de la coeducació.
  • La formació per a la millora dels processos d’aprenentatge de llengües, des de l’actualització pedagògica i didàctica, en metodologies que vinculin l’aprenentatge amb les situacions de la vida quotidiana, a partir dels projectes lingüístics de cada centre.
  • La formació per a la integració de les tecnologies de la informació i la comunicació en el currículum i fomentar-ne els usos didàctics, així com per al desenvolupament de la competència digital del professorat en l’activitat professional.
  • La formació per a l’actualització científica i didàctica de col·lectius específics per millorar el seguiment i l’avaluació dels centres educatius, la intervenció socioeducativa, la construcció de l’aprenentatge a partir de la pràctica, els nous coneixements cientificotècnics i la connexió entre l’entorn educatiu i la realitat productiva i d’ocupació.
  • La formació adreçada al suport per transformar els centres educatius en entorns col·laboratius d’aprenentatge en què participin tots els membres de la comunitat educativa.

Els programes de formació del centre (FdC) tendran una durada mínima de 30 hores i una durada màxima de 60 hores per a cada un dels cursos escolars d’implementació del pla d’innovació pedagògica.

El termini per presentar la sol·licitud i el programa de formació comença el 30 d’abril i finalitza el 15 de juny del 2018, per al programa formatiu del curs 2018-2019, i del 30 d’abril fins al 15 de juny de 2019, per al programa formatiu del curs 2019-2020.