torna

Detall de la notícia

Comissió de preus del transport urbà de viatgers

A partir de l'aprovació del Decret 6/2013, de 2 de maig, del president de les Illes Balears (BOIB núm. 60, de 2 de maig de 2013), la Comissió de Preus s'integra en la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori, com a òrgan col·legiat assessor adscrit a la Secretaria General, que ha d'exercir les funcions i competències en matèria d'interenció de preus d'aigua i transport urbà.

Seguidament, s'ha aprovat el Decret 30/2013, de 14 de juny, pel qual es crea la Comissió de Preus de l'Aigua i els Transports Urbans i se'n regula la composició i el funcionament (BOIB núm. 85 de 15 de juny de 2013).