torna

Detall de la notícia

Informació pública de l'esborrany del Projecte de Decret pel qual s'estableix la Reserva Marina de la punta de sa Creu

Informació pública de l'esborrany de Projecte de Decret pel qual s’estableix la Reserva Marina de la punta de sa Creu i s’hi regulen les activitats d’extracció de flora i fauna marina i les activitats subaquàtiques,  i es modifica el Decret 41/2015, de 22 de maig, pel qual es regulen les activitats d’extracció de flora o fauna marina i les activitats subaquàtiques a les reserves marines de les aigües interiors del litoral de les Illes Balears

Amb l’aprovació d’aquest nou Decret es persegueix:

  • Establir els límits geogràfics de la nova Reserva Marina de la punta de sa Creu.
  • Regular les activitats extractives, tant professionals com recreatives, i les activitats subaquàtiques dins la nova reserva marina, d’acord amb el que preveu el Decret 41/2015, de 22 de maig, pel qual es regulen les activitats d’extracció de flora o fauna marina i les activitats subaquàtiques a les reserves marines de les aigües interiors del litoral de les Illes Balears.
  • Establir quotes de captura de les diverses espècies explotables i zones de veda temporal, si es considera adient.
  • Reformar la Comissió de Seguiment de la Reserva Marina dels Freus d’Eivissa i Formentera perquè actuï també com a òrgan d’informació i consulta pública de la nova reserva marina.

D’acord amb l’anunci de la secretària general de la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca de data 20 de març de 2018 (publicada en el BOIB núm. 037, de data 24 de març de 2018) s’ha obert un procés participatiu fins al dia 18 d’abril de 2018, mitjançant el qual tots els ciutadans i ciutadanes poden informar-se del Projecte de Decret pel qual s’estableix la Reserva Marina de la punta de sa Creu i s’hi regulen les activitats d’extracció de flora i fauna marina i les activitats subaquàtiques,  i es modifica el Decret 41/2015, de 22 de maig, pel qual es regulen les activitats d’extracció de flora o fauna marina i les activitats subaquàtiques a les reserves marines de les aigües interiors del litoral de les Illes Balears i incorporar-hi les seves propostes i suggeriments.

Les al·legacions s’han de presentar a la seu de la Direcció General de Pesca i Medi Marí a la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca, carrer Reina de la Constança, 4, 07006 Palma, o a qualsevol dels llocs que determina l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les Administracions Públiques, i han d’anar adreçades a la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca (Direcció General de Pesca i Medi Marí).

Igualment s’ha habilitat la possibilitat de presentar al·legacions telemàticament mitjançant el Portal de Participació Ciutadana del Govern de les Illes Balears. Podeu fer-ho clicant en aquest enllaç:."Enllaç"

Sempre que les al·legacions presentades mitjançant la web incloguin la identificació de la persona o entitat que les fa, s’inclouran en l’expedient d’elaboració normativa.