torna

Detall de la notícia

Anunci d'informació pública en el procediment per declarar Zones Especials de Conservació determinats Llocs d'Importància Comunitària de les Illes Balears i aprovar el Pla de Gestió Natura 2000 dels illots del llevant d'Eivissa

D’acord amb els articles 31, 36 i 9.2 de la Llei 5/2005, de 26 de maig, per a la conservació dels espais de rellevància ambiental (LECO), es comunica que s’ha publicat en el BOIB núm. 17, de dia 6 de febrer de 2018, l’anunci del tràmit d’informació pública del procediment per aprovar el pla de gestió Natura 2000 dels illots del llevant d’Eivissa.

Amb l’avantprojecte d’aquest nou decret es pretén:

1. Aprovar un instrument de gestió pel lloc protegit de Xarxa Natura 2000 dels següents LIC:

CODI

Nom

Categoria

ES0000082

Tagomago

LIC i ZEPA

ES0000242

Illots de Santa Eulària, Rodona i es Canà

LIC i ZEPA

ES5310107

Àrea Marina de Tagomago

LIC

 

El pla preveu l’establiment d’uns objectius de conservació i d’unes mesures apropiades per garantir la conservació dels hàbitats i les espècies d’interès comunitari presents en un estat favorable i evitar les alteracions que repercuteixin en els hàbitats i les espècies que han motivant la designació d’aquestes àrees com a LIC.

2. Permetre que els espais de la Xarxa Natura 2000 inclosos en el pla de gestió que actualment són LIC siguin designats com a Zones d’Especial Conservació (ZEC).

El tràmit d’informació pública estarà obert durant el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la seva publicació en el BOIB. Durant aquest termini es poden presentar les al·legacions que es considerin oportunes.

L’avantprojecte del pla de gestió es pot consultar també a la Direcció General d’Espais Naturals i Biodiversitat de la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca, situada al  C/ Gremi de Corredors, 10 (Polígon Son Rossinyol) - 07009 Palma i  a la seu d’Eivissa al C/Murcia, nº 6, d’Eivissa.

Les al·legacions s’han de presentar a la seu de la Direcció General d’Espais Naturals i esmentada, o a qualsevol dels llocs que determina l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les Administracions Públiques, i han d’anar adreçades a la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca (Direcció General d’Espais Naturals i Biodiversitat).

Igualment s’ha habilitat la possibilitat de presentar al·legacions telemàticament mitjançant el Portal de Participació Ciutadana del Govern de les Illes Balears. Podeu fer-ho clicant en aquest enllaç.

Sempre que les al·legacions presentades mitjançant la web incloguin la identificació de la persona o entitat que les fa, s’inclouran en l’expedient d’elaboració normativa.