torna

Detall de la notícia

Consulta prèvia a l'elaboració d'un avantprojecte de llei de reforma de la Llei 7/2014, de 23 de juliol, de protecció de les persones consumidores i usuàries de les Illes Balears

La Conselleria de Salut, a través de la Direcció General de Consum, du a terme un procés de consulta que té per objecte saber l’opinió de la ciutadania abans de la redacció del text, perquè les persones i les organitzacions més representatives potencialment afectades per la norma futura puguin opinar i fer-hi aportacions.

A l’efecte de permetre fer les aportacions, aquí podeu trobar informació sobre:

a) Els problemes que es pretenen solucionar amb la norma nova

D’una banda, es pretén ajustar el contingut de la norma a l’evolució de la normativa comunitària i als criteris del Tribunal Constitucional. De l’altra, es vol enfrontar el problema de la baixa participació activa dels ciutadans en matèria de defensa dels consumidors enfortint el paper de les associacions de consumidors i ampliant les competències en matèria de consum de les administracions més properes als ciutadans, com són les administracions locals.

b) La necessitat i l’oportunitat d’aprovar-la

Atès que la Llei s’ha d’adaptar necessàriament a les directives comunitàries, sembla oportú dur a terme d’una sola vegada la reforma dels aspectes de la norma que necessiten una revisió.

c) Els objectius de la norma

Adequar la Llei 7/2014, de 23 de juliol, a les directives comunitàries; adaptar el tipus d’infraccions a les sentències recents del Tribunal Constitucional; obrir la possibilitat que les administracions locals puguin assolir competències en matèria de protecció dels consumidors i usuaris, i, finalment, donar suport al paper de les associacions de consumidors i usuaris i enfortir-lo.

d) Les possibles solucions alternatives, regulatòries i no regulatòries

Atès el caràcter legal de les disposicions afectades, només es poden dur a efecte els objectius pretesos per via d’una llei de reforma.

Així doncs, abans de la redacció de l’avantprojecte de llei de reforma de la Llei 7/2014, de 23 de juliol, de protecció de les persones consumidores i usuàries de les Illes Balears, podeu fer-hi les aportacions que considereu oportunes a través del Portal de Participació Ciutadana, de forma telemàtica, clicant en aquest enllaç  en el termini de quinze dies hàbils des de la publicació de la consulta en aquest portal, o per escrit adreçat a la Direcció General de Consum de la Conselleria de Salut (c. de Jesús, 38 A, 07010 Palma), en el mateix termini.