torna

Detall de la notícia

Imatge 3880172

Actes de la Junta Rectora del Consorci Borsa d'Allotjaments Turístics

La Junta Rectora és l'òrgan superior del Consorci Borsa d'Allotjaments Turístics, i està formada per: la persona que ocupa la presidència; la persona que ocupa la vicepresidència; i dotze vocals.

En virtut de l'article 12 dels estatuts del consorci (BOIB número 54, de 14 d'abril de 2009), les funcions que corresponen a la Junta Rectora són: aprovar el pla anual d'actuació, el pressupost anual, la memòria anual d'activitats, la liquidació de comptes i el compte general, aprovar la censura de comptes, acordar l'admissió de nous membres o l'expulsió dels existents, desenvolupar la gestió econòmica i administrativa del consorci, administrar els béns i drets del consorci, exercir accions judicials o administratives, acordar la formalització d'operacions de crèdit i deute, entre d'altres.

En aquesta plana web es podran consultar totes les actes de les sessions de la Junta Rectora. La darrera sessió va tenir lloc dia 3 de maig de 2019, destacant l'acord de modificació del pressupost de la convocatòria pública de 2018 d'inversions destinades a projectes i actuacions dels ajuntaments de Mallorca, amb un increment de quasi 7.000.000 euros.

Documents