torna

Detall de la notícia

Imatge 3273112

Reunió de la Mesa de Diàleg Permanent amb els Directors dels Centres Educatius

El conseller d'Educació i Universitat, Martí March, acompanyat del director general de Planificació, Ordenació i Centres, Antoni Morante, la directora general de Personal Docent, Rafaela Sánchez, del director general d’Innovació i Comunitat Educativa, Jaume Ribas i de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat, Maria Alorda, ha participat avui de la Mesa de Diàleg Permanent amb els Directors dels Centres Educatius.

En aquesta reunió s’han tractat temes com els models de direcció, l’esborrany del Projecte sobre els serveis d’orientació educativa, social i professional i, la proposta del Model Lingüístic escolar.

Nou model de direcció i clara aposta pel lideratge escolar

La Mesa ha debatut avui sobre el model de direcció i el perfil competencial del directiu escolar amb la finalitat de fer una diagnosis de la situació actual de la direcció escolar en el sistema escolar de les Illes Balears, tant en centres públics com concertats. Així com la necessitat de reflexionar sobre el model de direcció/lideratge escolar que requereix l'educació del segle XXI a les Illes i d’elaborar un document del model de direcció/lideratge escolar de les Illes Balears amb propostes, objectius i mesures concretes.

També s’han tractat aspectes com la reorientació dels processos de selecció i avaluació de la direcció enfocada a l’èxit educatiu de tot l’alumnat, la necessitat de promoure una professió més flexible i la creació d’uns entorns d’aprenentatge innovadors i potents.

Model Lingüístic Escolar per la millora de les competències lingüístiques dels alumnes

Cal destacar també que a la reunió s’ha analitzat la proposta del Model Lingüístic escolar en el que treballa la Conselleria des de l’inici de legislatura per la millora de la competència lingüística tant en les dues llengües oficials com amb la llengua estrangera partint del context multicultural dels centres educatius de les Illes i des del foment del debat pedagògic i el respecte a l’autonomia dels centres en l’elaboració dels projectes lingüístics de centre.

A la reunió també s’ha presentat l’Esborrany del Projecte sobre els serveis d’orientació educativa, social i professional que pretén canviar d’un model més clínic de caràcter diagnòstic i d’identificació de les necessitats educatives dels alumnes per part dels equips d’orientació a un model més pedagògic, que no tan sols faci una diagnosi d’aquestes necessitats si no que a més pugui plantejar programes d’intervenció amb aquest tipus d’alumnat per anar millorant el seu nivell de capacitació i que li permeti assolir les competències a les que pugui arribar en funció a la seva situació.

Així mateix, a la Mesa s’han debatut també una sèrie de mesures per millorar la coordinació i la transició entre les etapes d'Educació Primària i Educació secundària per tal de millorar els resultats acadèmics dels alumnes de les Illes Balears.

Òrgan de consulta i debat

La Mesa de Directors es va crear el 2016 amb l’objectiu prioritari d’estudiar, debatre i fer propostes sobre els avantprojectes i els projectes de disposicions normatives rellevants per a la millora dels processos educatius, per al model de funció directiva i per al bon funcionament dels centres que, en matèria educativa, elabori la Conselleria d’Educació i Universitat, així com fer-ne el seguiment i proposar iniciatives orientades a la millora del sistema educatiu de les Illes Balears. Així mateix, pot proposar l’adopció de mesures per millorar la qualitat de l’educació i fer-ne el seguiment.

La Mesa està constituïda per representants de la Conselleria d’Educació i Universitat, representants de les associacions d’associacions i federacions de directors de centres educatius públics, dels centres educatius privats concertats i  persones de prestigi reconegut en el món educatiu, nomenades pel president de la Mesa a proposta dels membres de la mesa. De la reunió d’avui ha participat Agustí Puigserver Miralles.