torna

Detall de la notícia

Informació pública de l'avantprojecte de llei de canvi climàtic i transició energètica

Les Illes Balears, com a territori de la Mediterrània especialment vulnerable al canvi climàtic, i assumint una responsabilitat global, han de liderar aquesta lluita  en la reducció d'emissions a través de mesures d'eficiència energètica i energies renovables. I així consta al punt 5 de l’Acord de Governabilitat per a les Illes Balears.


En l’Acord del Consell de Govern de les Illes Balears de 15 de setembre de 2017 es va aprovar adherir-se als objectius i les línies d’actuació de lluita contra el canvi climàtic prevists a l’Acord de París de l’any 2015 i, per tant, fomentar les polítiques necessàries per assolir les zero emissions de gasos d’efecte hivernacle l’any 2050. A més, impulsar la cooperació amb les regions mediterrànies i europees en la lluita contra el canvi climàtic.


Aquesta Llei inicia i facilita la transició energètica i l'aplicació de mesures preventives i de protecció del medi ambient balear, mitjançant l'ordenació amb ús més racional i adequat d'aquests aspectes. Amb aquesta Llei es persegueixen, bàsicament, cinc fins. En primer lloc, aconseguir que les Illes Balears redueixin tant les emissions de gasos d'efecte hivernacle com la vulnerabilitat als impactes del canvi climàtic, encara que afavorint la transició cap a un model baix d'emissions en GEH i, al mateix temps, estimulant l'estalvi i l'eficiència en l'ús dels recursos (energia, aigua, sòl, materials, residus) i promocionant la implantació i penetració de les energies renovables al territori balear. En segon lloc, reforçar les diverses estratègies i plans que s'han elaborat durant els últims anys en l'àmbit del canvi climàtic. En tercer lloc, promoure i garantir la coordinació de tots els instruments de planificació sectorial relacionats amb el canvi climàtic i la coordinació de totes les administracions públiques balears, així com el foment de la participació de la ciutadania, dels agents socials i dels agents econòmics. En quart lloc, convertir-se en una zona avançada en la investigació i implementació de noves tecnologies. Finalment, visualitzar el paper de les Illes Balears al món, tant en els projectes de cooperació com en la participació en els fòrums globals de debat sobre el canvi climàtic.


Tràmit d’informació pública


D'acord amb la Resolució del conseller de Territori, Energia i Mobilitat de data 23 de febrer de 2018, s'obre un procés d'informació pública d'un mes, que finalitzarà el dia  6 d'abril de 2018, mitjançant el qual totes les persones interessades poden informar-se de l'avantprojecte de llei  de canvi climàtic i transició energètica,  i participar-hi enviant les seves propostes i suggeriments.


Les al·legacions s’han de presentar a la Secretaria de la Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat, carrer la Palma, 4 de Palma, o a qualsevol dels llocs que determina l’article  16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les Administracions Públiques, i adreçades a la Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat  (Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic)


Igualment s’ha habilitat la possibilitat de presentar al·legacions telemàticament mitjançant el Portal de Participació Ciutadana del Govern de les Illes Balears. Podeu fer-ho  clicant en aquest enllaç.


Sempre que les al·legacions presentades mitjançant la web incloguin la identificació de la persona o entitat que les fa, s’inclouran en l’expedient d’elaboració de normativa.