torna

Detall de la notícia

Imatge 3268939

La convocatòria d'oposicions als cossos docents per a 2018 oferirà 1.008 places


El conseller d’Educació i Universitat, Martí March, avui ha informat el Consell de Govern sobre la convocatòria de 1.008 places corresponents a les proves selectives d’ingrés, accés i adquisició de noves especialitats als cossos docents de mestres, de professors d’ensenyament secundari, de professors d’escoles oficials d’idiomes i de professors de música i arts escèniques a les Illes Balears.
 
La intenció de la Conselleria d’Educació i Universitat és convocar noves oposicions tant el 2019 com el 2020, amb mil places cada any, amb el compromís de continuar fent oposicions els anys posteriors. D’aquesta manera, es podrà aprofitar al màxim la disposició de la Llei estatal de pressuposts de 2017, que autoritza les administracions públiques a disposar d’una taxa addicional d’estabilització en els exercicis de 2017, 2018 i 2019, de manera que es puguin baixar els índexs d’interinitat a uns termes raonables.
 
A les Balears hi ha actualment un dels percentatges d’interins docents més elevats de l’Estat, concretament d’un 37,14 % de mitjana, que correspon a 4.066 docents. L’objectiu de la Conselleria d’Educació i Universitat és baixar el percentatge d’interins docents fins a aproximadament un 10 % del total. Això dotaria les plantilles dels centres educatius de més estabilitat, un dels requisits indispensables per garantir la implantació de millores pedagògiques efectives.
 
Tot i que la mesura d’estabilitat més important és la convocatòria d’oposicions, la Conselleria d’Educació i Universitat també ha aprovat un acord de mesures d’estabilitat per als funcionaris interins que fa més anys que són a les llistes. Aquest acord fou aprovat per majoria sindical a la Mesa Sectorial d’Educació el 31 de gener.
 
Així doncs, gràcies a aquestes mesures, per exemple, a partir del mes de setembre tindran preferència sobre la resta d’aspirants en l’adjudicació de places els interins que en el moment en què s’ofereixi la plaça tenguin 55 anys complerts i més de 10 anys de serveis com a personal docent de centres públics o que tenguin més de 10 anys de servei. L’ordre de preferència en l’adjudicació de places dels aspirants que reuneixin aquests requisits es determinarà per l’ordre de puntuació amb el qual figurin en les borses d’interins i no s’aplicarà als interins que hagin estat sancionats alguna vegada per falta disciplinària greu o molt greu.
 
Aquestes mesures seran d’aplicació els cursos 2018-2019, 2019-2020 i 2020-2021.
 
Places a totes les illes i de tots els cossos
 
La proposta d’oposicions per a 2018 és de 1.008 places: 401 a primària, 552 a secundària, 45 a escoles oficials d’idiomes i 10 a música i arts escèniques. Per illes, s’ofereixen 613 places a Mallorca, 119 a Menorca, 249 a Eivissa i 27 a Formentera.
 
El 2018 s’ofereixen places de caràcter generalista, a diferència de les oposicions de 2017, en què es varen prioritzar les places de les especialitats en les quals hi ha més vacants i menys aspirants, com les que corresponen a especialitats musicals, d’arts plàstiques, alemany o relacionades amb ensenyaments tècnics d’FP, com ara cuina o manteniment de vehicles, entre d’altres.
 
En aquest sentit, el 2019 s’ha previst oferir tantes places com sigui possible de formació professional, juntament amb altres especialitats d’altres cossos a totes les illes. La convocatòria d’oposicions per a 2018, 2019 i 2020 s’ha plantejat de manera que cada opositor tengui dues oportunitats de presentar-s’hi.
Es poden consultar les especialitats i més informació sobre les oposicions a: https://goo.gl/XxG7oy 
 

RESUM PER COSSOS MALLORCA MENORCA EIVISSA FORMENTERA TOTAL
ANYS 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018
PROF. ENSENYAMENT SECUNDARI 26 348 8 66 19 126 0 12 53 552
PROF. TÈCNICS FORMACIÓ PROFESSIONAL 63   20   22   2   107  
PROF. ESCOLES OFICIALS IDIOMES 3 33 2 6 1 6 0 0 6 45
PROF. MÚSICA I ARTS ESCÈNIQUES 10 7 4 2 3 1 0 0 17 10
PROF. ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY 9   2   4   0   15  
MESTRES ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY 1   0   3   0   4  
MESTRES INFANTIL I PRIMÀRIA   225 13 45 38 116 4 15 55 401
TOTAL 112 613 49 119 90 249 6 27 257 1.008


Les novetats de la convocatòria de 2018
 
L’esborrany de la convocatòria d’oposicions als cossos docents per a 2018 es va tractar prèviament en meses tècniques i es va trametre als sindicats perquè hi poguessin fer aportacions. El document s’ha elaborat partint de l’experiència de les oposicions convocades l’any passat i amb l’esperit de millorar el procés per als opositors.
 
Entre les novetats més destacades del document, cal assenyalar les següents:

 • Les dues parts de la primera prova de la fase d’oposició seran anònimes i es faran en dies diferents. A més, s’ha eliminat la lectura pública.
 • El canal de comunicació dels tribunals serà l’aplicació informàtica de gestió d’oposicions docents. Mitjançant la pàgina web es podrà accedir a les llistes amb les qualificacions de les diferents proves.
 • Es permetrà l’ús d’aparells electrònics per a l’exposició de la unitat didàctica.
 • Seguint la línia de la majoria de les comunitats autònomes, les reclamacions es podran fer tant al final de la fase d’oposició com al final de la fase de concurs (mèrits), a més de la possibilitat de presentar recurs d’alçada.

 
A més, també s’inclouen les modificacions derivades dels canvis del Reial decret del Ministeri:

 • Es modifiquen el nombre de temes que entren al sorteig, de manera que es passa de 2 a 3 per a les proves de 0 a 25 temes (pràcticament totes les de primària), de 3 a 4 per a les proves de 26 a 50 temes, i de 4 a 5 per a les de més de 51 temes (pràcticament totes les de secundària)
 • Modificació de la ponderació. La fase d’oposició era de 2/3 i la de concurs, d’1/3, mentre que ara serà de 60 % d’oposició i 40% de concurs.
 • Es modifiquen els punts per experiència laboral prèvia a l’ensenyament públic, atès que es passa de 5 a 7 punts amb un màxim de 10 anys treballats. 

Cal recordar que el procés que s’aplica a les Balears és de concurs oposició i ve marcat per la normativa estatal. S’estableixen dues proves per a la part d’oposició, cadascuna de les quals té dues parts:
 

 • Fase d’oposició
  • Primera prova:
   • Tema (nou: modificat el nombre de temes i anònim)
   • Pràctica
  • Segona prova:
   • Programació didàctica
   • Unitat didàctica (nou: aparells electrònics a l’exposició, no a la preparació)

(Nou: possibilitat de reclamació en aquest punt)

 • Fase de concurs
  • Presentació de mèrits

(Nou: possibilitat de reclamació en aquest punt)