torna

Detall de la notícia

Tràmit d'audiència i informació pública del Projecte de decret pel qual es crea i regula el Registre d'Agrupacions Empresarials Innovadores de les Illes Balears

En el vigent Pla de Ciència, Tecnologia, Innovació i Emprenedoria de les Illes Balears 2013-2017 prenen un protagonisme cabdal les polítiques d’R+D+I, ja que s’entén que la innovació és un repte fonamental per al creixement i la sostenibilitat de les economies desenvolupades. Aquestes polítiques d’R+D+I s’han d’incidir sobre el teixit empresarial, que és la base de la innovació; actuar sobre el món acadèmic i científic, per propiciar que s’orienti cap a l’empresa; facilitar el finançament dels projectes innovadors i l’accés al capital humà competitiu, i millorar l’eficàcia i l’eficiència de la inversió pública en innovació.

 

Els clústers basats en el coneixement, entesos com a grups d’empreses del mateix negoci que comparteixen reptes estratègics vinculats al coneixement, són instruments efectius per reforçar la competitivitat empresarial, ja que permeten desenvolupar habilitats clau, tecnològiques i relacions en xarxa entre empreses, clients i proveïdors.

 

Una de les línies d’actuació del Pla, “Valorització del coneixement”, inclou tres programes: “Explotació i difusió del coneixement”, “Foment empresarial basat en el coneixement” i “Clústers basats en el coneixement”. Una de les mesures que preveu aquest darrer programa és elaborar l’avantprojecte de registre d’Agrupacions Empresarials Innovadores. Aquesta mesura permetrà identificar quins són els clústers o les Agrupacions Empresarials innovadores de la nostra comunitat i que aquesta identificació es faci a partir d’un coneixement precís de les característiques de les empreses i els organismes que formaran l’agrupació, del seu grau de compromís, de les estructures organitzatives que posaran en funcionament i dels projectes que podran emprendre.

 

Els objectius d’aquest registre són múltiples: informar sobre l’existència d’agrupacions empresarials innovadores (AEI) o clústers a la nostra comunitat autònoma o sobre la intenció de crear-ne, col·laborar en l’assessorament i la direcció per crear-ne, estalviar la duplicitat de clústers en el mateix sector econòmic local i certificar el registre d’aquestes agrupacions com a requisit previ per participar en les diverses línies d’ajuts de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears a les AEI o els clústers del coneixement.


Informació sobre el tràmit d’informació pública

S’ha obert un procés d’informació pública, mitjançant el qual tots els ciutadans poden informar-se del Projecte de decret pel qual es crea i regula el Registre d'Agrupacions Empresarials Innovadores de les Illes Balears i incorporar-hi les seves propostes i suggeriments.

Les al·legacions s’han de presentar a la Secretaria General de la Conselleria d'Innovació, Recerca i Turisme, carrer Montenegro, 5, 07012 de Palma, o a qualsevol dels llocs que determina l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de  procediment administratiu comú de les administracions públiques.


Igualment s’ha habilitat la possibilitat de presentar al·legacions per mitjans telemàtics a través de l’apartat “Participació en l’elaboració normativa” de la pàgina web del Portal de Participació Ciutadana (http://participaciociutadana.caib.es) del Govern de les Illes Balears.