torna

Detall de la notícia

Tràmit d'audiència i informació pública del Projecte de decret pel qual s'aprova el Pla Director Sectorial de Telecomunicacions de les Illes Balears

La vigent Llei 14/2000, de 21 de desembre, d'ordenació territorial (BOIB núm: 157 ext., de 27 de desembre i BOE núm: 17, de 17 de gener de 2001), ocupa el vèrtex del Dret urbanístic balear i disposa en el seu article 11.1 que "els plans directors sectorials són els instruments d'ordenació específica que tenen per objecte regular, en àmbits materials determinats, el planejament, la projecció, l'execució i la gestió dels sistemes generals d'infraestructures , equipaments, serveis i activitats d'explotació de recursos".

 

Per la seva banda, la Llei 6/1999, de 3 d'abril, de les Directrius d'ordenació territorial de les Illes Balears i de mesures tributàries (BOIB núm: 48, de 17 d'abril), estableix en el seu article 58 el catàleg de plans directors sectorials que s'han de redactar d'acord amb els criteris previstos en la pròpia Llei, i entre ells figura el Pla director sectorial de telecomunicacions de les Illes Balears.

 

El Pla Director Sectorial de Telecomunicacions de les Illes Balears té per objecte l'ordenació de les diferents infraestructures en l'àmbit territorial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i la promoció de l'ús de les tecnologies de la informació i de les comunicacions pels ciutadans en ella residents, i que aquesta ordenació permeti un desplegament àgil, ordenat, interoperable, eficient, segur i respectuós amb el medi ambient i el patrimoni històric d'aquesta Comunitat.


Informació sobre el tràmit d’informació pública

S’ha obert un procés d’informació pública, mitjançant el qual tots els ciutadans poden informar-se del Projecte de decret pel qual s'aprova el Pla Director Sectorial de Telecomunicacions de les Illes Balears i incorporar-hi les seves propostes i suggeriments.

Les al·legacions s’han de presentar a la Secretaria General de la Conselleria d'Innovació, Recerca i Turisme, carrer Montenegro, 5, 07012 de Palma, o a qualsevol dels llocs que determina l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de  procediment administratiu comú de les administracions públiques.


Igualment s’ha habilitat la possibilitat de presentar al·legacions per mitjans telemàtics a través de l’apartat “Participació en l’elaboració normativa” de la pàgina web del Portal de Participació Ciutadana (http://participaciociutadana.caib.es) del Govern de les Illes Balears.