torna

Detall de la notícia

Consulta pública prèvia sobre la proposta d'elaboració d'un decret pel qual s'estableixi el règim d'admissió d'alumnes als centres sostinguts totalment o parcialment amb fons públics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

La Conselleria d’Educació i Universitat, a través de la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres, duu a terme un procés de consulta que té per objecte conèixer l’opinió de la ciutadania prèviament a la redacció del text perquè les persones i les organitzacions més representatives potencialment afectades per la norma futura puguin opinar i fer-hi aportacions.

 

A l’efecte de permetre fer les aportacions, aquí podeu trobar informació sobre:

 

a)      Els problemes que es pretenen solucionar amb la norma nova.

b)      La necessitat i oportunitat de la seva aprovació.

c)      Objectius de la norma.

d)      Possibles solucions alternatives, regulatòries i no regulatòries.

 

Així, abans de la redacció del projecte de decret pel qual es regula el procés d’admissió d’alumnes a les Illes Balears, podeu fer les aportacions que considereu adients sobre aquestes qüestions a través del portal de Participació Ciutadana, de forma telemàtica, clicant en aquest enllaç, en el termini de quinze dies hàbils des de la publicació de la consulta en aquest portal, o per escrit, adreçat al Servei d’Escolarització, Títols i Legalitzacions de la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres de la Conselleria d’Educació i Universitat (c. del Ter, 16, 07009 de Palma), en el mateix termini.