torna

Detall de la notícia

Inici del procediment de revocació del reconeixement com a disciplines esportives del tir a colomí i guatlla, a braç o colombaire, a braç mecànic o tub, o a gàbia, atorgades a la Federació de Caça de les Illes Balears

La Conselleria de Cultura, Participació i Esports ha informat a la Federació de Caça de les Illes Balears de l’inici d’un expedient per la revocació del reconeixement com disciplines esportives de tir a colomí i guatlla, a braç o colombaire, a braç mecànic o tub, o a gàbia; a partir d’un informe en relació a les prohibicions de competicions esportives de disciplines incloses als estatuts de la federació.
 
La Federació Balear de Caça de les Illes Balears,en els seus estatuts ratificats mitjançant Resolució del conseller de Turisme i Esports el 9 d’octubre de 2012, reconeix que la modalitat esportiva d’aquesta federació és la caça i que està composta per les disciplines següents: caça menor, caça major, caça amb arc, arts i modalitats de caça tradicionals, caça fotogràfica, vídeo de caça, caça menor amb ca, caça Sant Huberto, cans de mostra en camp, cans de caça, cans eivissencs sense escopeta, agility, falconeria, tir al colomí, tir de guatlles a màquina, ocells de cant, reclam de perdiu mascle, recorreguts de caça, recorreguts de caça en trinquet, tir a caça llançada, coloms a braç, i altres modalitats de pràctica cinegètica existents o que es puguin crear.
 
En data de 10 d’agost de 2017 es publica al BOIB la Llei 9/2017, de 3 d’agost, de regulació de les corregudes de toros i de protecció dels animals en les Illes Balears. La Disposició addicional primera de la llei, de regulació de les corregudes de toros i de protecció dels animals en les Illes Balears, modifica l’article 4 de la Llei 1/1992, de 8 d’abril, de protecció dels animals que viuen a l’entorn humà, i que diu que amb caràcter específic es prohibeix així mateix la celebració de competicions de tir a colomí i guatlla, a braç o colombaire, a braç mecànic o tub, o a gàbia.

És per això que la modificació de l’actual marc normatiu en relació a la prohibició de celebració de competicions de tir a colomí i guatlla, a braç o colombaire, a braç mecànic o tub, o a gàbia, obliga a la Conselleria de Cultura, Participació i Esports, a través de la Direcció General d’Esports i Joventut, a revisar d’ofici el reconeixement d’aquestes disciplines atorgat a la Federació de Caça de les Illes Balears.