torna

Detall de la notícia

Tràmit d'audiència i d'informació pública del Projecte de decret pel qual es crea el Servei de Prevenció de Riscs Laborals

L’objecte d’aquest Decret és la creació del Servei de Prevenció de Riscs Laborals per al personal docent dependent de la Direcció General de Personal Docent de la Conselleria d’Educació i Universitat que presta serveis als centres docents públics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, amb la finalitat de promoure la millora de les condicions de treball i de garantir un nivell eficaç de protecció de la seguretat i de la salut d’aquest personal davant els riscs que es deriven del treball.

 

D’acord amb la Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 15 de febrer de 2018 per la qual se sotmet a informació pública el Projecte de decret pel qual es crea el Servei de Prevenció de Riscs Laborals propi per al personal docent que presta serveis als centres docents públics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (publicada en el BOIB núm. 24, de 22 de febrer de 2018) s’ha obert un procés d’informació pública fins el dia 16 de març de 2018, mitjançant el qual tots els ciutadans i ciutadanes poden informar-se del Projecte de decret i incorporar-hi les seves propostes i suggeriments.

 

Les al·legacions s’han de presentar a la seu de la Direcció General de Personal Docent de la Conselleria d’Educació i Universitat, ubicada al carrer del Ter, número 16, 1a planta, 07009, de Palma, o a qualsevol dels llocs que determina l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i han d’anar adreçades a la Direcció General de Personal Docent de la Conselleria d’Educació i Universitat.

 

Igualment s’ha habilitat la possibilitat de presentar al·legacions telemàticament mitjançant el Portal de Participació Ciutadana del Govern de les Illes Balears, clicant en aquest enllaç.

 

Sempre que les al·legacions presentades mitjançant la web incloguin la identificació de la persona o entitat que les fa, s’inclouran en l’expedient d’elaboració de normativa.