torna

Detall de la notícia

Tràmit d'audiència i d'informació pública de l'Avantprojecte de Llei per a la sostenibilitat mediambiental i econòmica de l'illa de Formentera

Aquest Avantprojecte de llei té com objectiu evitar els efectes negatius que comporta la saturació demogràfica i la congestió de les vies i dels espais públics sobre la salut, el medi ambient i la qualitat de vida de la població illenca, així com sobre la imatge turística de l’illa de Formentera, per la qual cosa planteja limitar l'entrada i la circulació de determinats tipus de vehicles en funció de criteris ambientals, establir un nombre màxim de vehicles de lloguer, potenciar l'ús del transport públic i la mobilitat sostenible amb el foment del transport en bicicleta, de les rutes verdes i dels vehicles elèctrics o no contaminants.  Al mateix temps crea un fons per a la sostenibilitat que atorgui subvencions per implantar mesures de mobilitat sostenible i  estableix un règim sancionador mitjançant el qual s’orienti els visitants i residents a les bones pràctiques que conduiran a cercar la sostenibilitat mediambiental de l’illa.  

Tràmit d'informació pública

D'acord amb la Resolució del conseller de Territori, Energia i Mobilitat de data 19 de febrer de 2018, s'obre un procés d'informació pública d'un mes, que finalitzarà el dia  23 de març de 2018, mitjançant el qual tots els ciutadans i ciutadanes poden informar-se de l'Avantprojecte de Llei  per a la sostenibilitat mediambiental i econòmica de l'illa de Formentera,  i participar-hi enviant les seves propostes i suggeriments.

Les al·legacions s’han de presentar a la seu de la Direcció General de Mobilitat i Transports, carrer Eusebi Estada, 28 de Palma, o a qualsevol dels llocs que determina l’article  16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les Administracions Públiques, i adreçades a la Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat  (Direcció General de Mobilitat i Transports) 

Igualment s’ha habilitat la possibilitat de presentar al·legacions telemàticament mitjançant el Portal de Participació Ciutadana del Govern de les Illes Balears. Podeu fer-ho  clicant en aquest enllaç.

Sempre que les al·legacions presentades mitjançant la web incloguin la identificació de la persona o entitat que les fa, s’inclouran en l’expedient d’elaboració normativa.