torna

Detall de la notícia

NOVETAT: Documentació tècnica que s'ha de presentar per a la revisió de projectes tècnics d'establiments de joc (sales de joc, locals específics d'apostes, zones d'apostes, bingos i casinos)

Per a les noves autoritzacions d’explotació d’establiments de joc i per a les modificacions de les autoritzacions d’explotació ja existents, es requereix que els plànols de l’estat actual i/o reformat siguin a escala 1/50, acotats i amb les zones destinades a joc i a servei de bar o cafeteria perfectament delimitades, sense perjudici que els plànols que ha de segellar la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria per exposar a l’establiment en concret es puguin presentar en una escala inferior.  

Actualment, el Servei de Joc disposa de la llicència Autocad per la qual cosa, sempre de forma voluntària per part de l’interessat, es poden presentar els arxius dels plànols a comprovar en aquest format,  inclús en relació a aquelles sol·licituds d’autorització de sales de joc, modificacions, renovacions, locals específics d’apostes i zones d’apostes presentades amb posterioritat a dia 5 de gener de 2018 i pendents de resoldre per part de la Direcció General de Comerç i Empresa.

Si s’opta per presentar els plànols en aquest format s’han d’enviar al correu de la Cap de la Secció X Yolanda García ( ygarcia@dgce.caib.es) i s’hi ha d’especificar el número d’expedient, dades del sol·licitant i adreça de l’establiment corresponent.

Tot això, no eximeix a l’interessat de presentar els plànols en l’escala a la qual es fa referència en el primer paràgraf per poder ser segellats i exposats al públic.