torna

Detall de la notícia

Imatge 3258340

Procediment d'acreditació per optar a places docents caracteritzades amb perfil educatiu en règim de comissió de serveis

En el BOIB núm. 22, de 17 de febrer, es va publicar la Resolució conjunta del director general de Planificació, Ordenació i Centres, de la directora general de Personal Docent i de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat de dia 14 de febrer de 2018 per la qual es dicten les instruccions en relació amb el procediment d’acreditació per optar a places docents caracteritzades amb perfil educatiu en règim de comissió de servei.

El personal docent funcionari de carrera que vulgui optar a una plaça amb perfil educatiu en règim de comissió de serveis s’ha d’acreditar mitjançant una de les formes següents:

  • per experiència: la persona interessada ho ha de notificar al director del seu centre perquè aquest n’emeti el certificat corresponent.
  • per titulació universitària: en el cas d’existir correspondència entre la seva titulació i el perfil educatiu al qual opta, la Direcció General de Personal Docent l’acreditarà d’ofici. En el cas d’altres o noves titulacions universitàries, o de titulacions de postgrau universitari, les persones interessades poden adreçar una sol·licitud d’acreditació a la Comissió d’Acreditació perquè aquesta resolgui la correspondència, si n’és el cas.
  • per formació permanent: en el cas d’existir correspondència entre la formació que té la persona interessada (amb el nombre d’hores pertinents de la línia estratègica del Pla Quadriennal de Formació del Professorat) i el perfil educatiu al qual opta, la Direcció General de Formació Professional i Formació del Professorat l’acreditarà d’ofici.