torna

Detall de la notícia

Imatge 3246421

Llistat provisional de beneficiaris i d'exclosos de l'ajuda autonòmica al lloguer 2017

La quantia de l’ajuda és de fins a un 40 per 100 de la renda anual que s’hagi satisfet pel lloguer de l’habitatge habitual i permanent, amb un límit màxim que figura a l’annex 1. Aquest import és el que li correspondria al beneficiari en cas d’acreditar el pagament, d’acord amb el que estableix la Resolució esmentada, de tots i cada un dels rebuts de lloguer de l’any 2017 des de gener fins a desembre.

Aquesta resolució provisional de concessió no crea cap dret a favor dels beneficiaris proposats fins que no s’hagi publicat la resolució definitiva de concessió.

Al·legacions

Es concedeix un termini de deu dies hàbils compresos entre el 13 i el 26 de febrer ambdós inclosos per a poder formular les corresponents al·legacions per escrit en els registres de les oficines de l’IBAVI, de la Direcció General d’Arquitectura i Habitatge i de qualsevol altre registre de l’Administració General de l’Estat, de l’Administració Autonòmica, de l’Administració Local, o del sector públic institucional.

Annex V

Les persones que figuren a l’annex I (llistat provisional beneficiaris) d’aquesta resolució com a beneficiaris provisionals de l’ajuda de lloguer disposen del termini comprès des del 13 de febrer fins al 5 de març, per aportar presencialment a les oficines de l’IBAVI o a la Direcció General d’Arquitectura i Habitatge i en el termini indicat, el model original que figura a l'annex V de la Resolució del conseller de Territori, Energia i Mobilitat de dia 5 d’agost de 2017 (model de declaració de veracitat de dades bancàries), degudament emplenat per cada un dels arrendataris i signat per ambdues cares.