torna

Detall de la notícia

Consulta prèvia sobre la proposta d'elaboració d'un decret pel qual es regula el règim jurídic dels salons de joc en la comunitat autònoma de les Illes Balears

La Conselleria de Treball, Comerç i Indústria,  a través de  la Direcció General de Comerç i Empresa, duu a terme un procés de consulta que té per objecte conèixer l’opinió de la ciutadania prèviament a la redacció del text perquè les persones i les organitzacions més representatives potencialment afectades per la norma futura puguin opinar i fer-hi aportacions.

 A l’efecte de permetre fer les aportacions, aquí podeu trobar informació sobre:

 a) Els problemes que es pretenen solucionar amb la norma nova.

 b) La necessitat i oportunitat de la seva aprovació.

 c) Objectius de la norma.

 d) Possibles solucions alternatives regulatòries i no regulatòries.

 Així, abans de la redacció del projecte de decret pel qual es regula el règim jurídic dels salons de joc en la comunitat autònoma de les Illes Balears, podeu fer les aportacions que considereu adients sobre aquestes qüestions, en el termini de quinze dies hàbils des de la publicació de la consulta en aquest portal, o per escrit, adreçat al Servei de Joc de la Direcció General de Comerç i Empresa (Plaça Son Castelló, núm. 1, 07009 de Palma), en el mateix termini.

 Per a més informació podeu descarregar el document adjunt “Consulta pública prèvia sobre la proposta d’elaboració d’un decret pel qual es regula el règim jurídic dels salons de joc en la comunitat autònoma de les Illes Balears”.

 

Documents: