torna

Detall de la notícia

Anunci d'informació pública en el procediment per declarar Zones Especials de Conservació (ZEC) i aprovar el Pla de Gestió Natura2000 de la costa est de Menorca i Pla rector d'Ús i Gestió del Parc Natural de s'Albufera des Grau

D’acord amb els articles 31, 36 i 9.2 de la Llei 5/2005, de 26 de maig, per a la conservació dels espais de rellevància ambiental (LECO), es comunica que s’ha publicat en el BOIB núm. 17, de dia 6 de febrer de 2018, l’anunci del tràmit d’informació pública del procediment per aprovar el pla de gestió Natura 2000 de la costa est de Menorca i Pla rector d'Ús i Gestió del Parc Natural de s'Albufera des Grau.

L’aprovació conjunta d’aquest Pla de gestió i PRUG en un únic document és un requisit legal que la comunitat autònoma ha de complir, atès que part de l’àmbit dels espais Xarxa Natura 2000 inclosos en el pla de gestió coincideix amb l’àmbit del Parc natural de s’Albufera des Grau, segons estableix l’article 29.2 de la Llei 42/2007.

Amb l’avantprojecte d’aquest nou decret es pretén:

1. Aprovar un instrument de gestió pel lloc protegit de Xarxa Natura 2000 dels següents LIC:

CODI

NOM

CATEGORIA

ES0000232

La Mola i s’Albufera de Fornells

LIC i ZEPA

ES0000233

D'Addaia a s'Albufera

LIC i ZEPA

ES0000234

S’Albufera des Grau

LIC i ZEPA

ES0000235

De s'Albufera a la Mola

LIC i ZEPA

ES5310070

Punta redona-Arenal den Castell

LIC

ES5310071

Cala en Brut

LIC

ES5310072

Caleta de Binillautí

LIC

El pla preveu l’establiment d’uns objectius de conservació i d’unes mesures apropiades per garantir la conservació dels hàbitats i les espècies d’interès comunitari presents en un estat favorable i evitar les alteracions que repercuteixin en els hàbitats i les espècies que han motivant la designació d’aquestes àrees com a LIC.

2. Permetre que els espais de la Xarxa Natura 2000 inclosos en el pla de gestió que actualment són LIC siguin designats com a Zones d’Especial Conservació (ZEC).

3. Aprovar el Pla rector d’ús i gestió del Parc natural de s’Albufera des Grau. El PRUG regula tots aquells aspectes que el Pla d’ordenació dels recursos naturals (PORN) deriva a aquest document de gestió, així com altres usos que poden tenir una incidència en la conservació d’aquest espai natural protegit.

El tràmit d’informació pública estarà obert durant el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la seva publicació en el BOIB. Durant aquest termini es poden presentar les al·legacions que es considerin oportunes.

L’avantprojecte del pla de gestió es pot consultar també a la Direcció General d’Espais Naturals i Biodiversitat de la Conselleria de medi Ambient, Agricultura i Pesca, situada al  C/ Gremi de Corredors, 10 (Polígon Son Rossinyol) - 07009 Palma i  a la seu de Menorca al C/ de ses Quatre Boques, 11, 07714, Maó.

Les al·legacions s’han de presentar a la seu de la Direcció General d’Espais Naturals i esmentada, o a qualsevol dels llocs que determina l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les Administracions Públiques, i han d’anar adreçades a la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca (Direcció General d’Espais Naturals i Biodiversitat).

Igualment s’ha habilitat la possibilitat de presentar al·legacions telemàticament mitjançant el Portal de Participació Ciutadana del Govern de les Illes Balears. Podeu fer-ho clicant en aquest enllaç.

Sempre que les al·legacions presentades mitjançant la web incloguin la identificació de la persona o entitat que les fa, s’inclouran en l’expedient d’elaboració normativa.