torna

Detall de la notícia

Servei de Prevenció de Riscs Laborals propi per al personal docent que presta serveis en els centres públics docents de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

El Servei de Prevenció de Riscs Laborals per al personal al servei de l’Administració de les Illes Balears ha exercit fins ara les funcions de prevenció de riscs laborals del personal docent depenent de la Conselleria d’Educació i Universitat que presta serveis als centres públics docents de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

L’acord marc per a la recuperació dels drets sociolaborals del sector de l’ensenyament públic de 30 de setembre de 2015, signat per STEI i FE-CCOO i ratificat per la Mesa Sectorial d’Educació el 9 d’octubre de 2015, preveu la creació per Decret del Servei de Prevenció de Riscs Laborals a l’àmbit educatiu, i en aquest sentit, l’objecte d’aquest Decret és la creació del Servei de Prevenció de Riscs Laborals per al personal docent depenent de la Direcció General de Personal Docent de la Conselleria d’Educació i Universitat que presta serveis als centres públics docents de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, amb la finalitat de promoure la millora de les condicions de treball i de garantir un nivell eficaç de protecció de la seguretat i de la salut d’aquest personal davant els riscs que se’n deriven del treball.