torna

Detall de la notícia

Tràmit d'audiència i informació pública del Projecte de decret de creació del Comitè d'Ètica Assistencial de les Illes Balears i dels comitès d'ètica assistencial del sistema sanitari públic o privat

Aquest Projecte de decret  te per objecte  regular la creació, composició, regim de funcionament, funcions i règim d’acreditació del  Comitè d’Ètica Assistencial de les Illes Balears com també dels comitès d’ètica assistencial de les Gerències i centres hospitalaris del sistema sanitari públic, com també dels centres hospitalaris del sistema sanitari privat, com òrgan superior i òrgans generals de deliberació, de caràcter multidisciplinari, per l'assessorament de pacients i persones usuàries, professionals de la salut i equips directius dels centres sanitaris en la prevenció o resolució dels conflictes ètics que es puguin generar en el procés d'atenció sanitària

Informació sobre el tràmit d’informació pública

D’acord amb la Resolució del director general de Planificació, Avaluació i Farmàcia de 22 de gener de 2018, s’ha obert un procés d’informació pública, mitjançant el qual tots els ciutadans poden informar-se del Projecte de decret de creació del Comitè d’Ètica Assistencial de les Illes Balears i dels comitès d’ètica assistencial del sistema sanitari públic o privat i incorporar-hi les seves propostes i suggeriments.

Les al·legacions s’han de presentar a la seu de la Direcció General Planificació, Avaluació i Farmàcia (Plaça d’Espanya , núm. 9, 07002, Palma), o a qualsevol dels llocs que determina l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de  procediment administratiu comú de les administracions públiques, i han d’anar adreçades a la Direcció General Planificació, Avaluació i Farmàcia.

Igualment s’ha habilitat la possibilitat de presentar al·legacions per mitjans telemàtics a través de l’apartat “Participació en l’elaboració normativa” de la pàgina web del Portal de Participació Ciutadana http://www.caib.es/sites/participacio/ca/que_es_la_participacio_ciutadana-25201/  del Govern de les Illes Balears.