vuelve

Detalle de la noticia

Imatge 3219238

Ofertes genèriques d'ocupació a través del SOIB

La nova Llei 13/2017, de 29 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2018 (article 19),  estableix que, durant l’any 2018 i de manera excepcional, l’Administració pública tramitarà ofertes genèriques d’ocupació a través del SOIB en cas d’exhauriment de les borses de treball de personal funcionari interí. La convocatòria d'aquesta oferta genèrica s'ha de publicitar a les pàgines web de la Conselleria d'Hisenda i Administracions Públiques, de l'Escola Balear de l'Administració Pública i del Servei d'Ocupació de les Illes Balears.

Per altra banda, atenent al Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel que s’aprova el text refós de l’Estatut bàsic del treballador públic, estableix a l’article 78.1 que la provisió de llocs de feina s’ha de fer mitjançant procediments basats en els principis d’igualtat, mèrit, capacitat i publicitat.

En aquesta pàgina podeu trobar les ofertes que estan vigents en aquest moment (clicau sobre el nom per accedir-hi):

Podeu accedir al formulari de sol·licitud des d'aquí.