torna

Detall de la notícia

Imatge 3218657

Convocatòria del procés d'avaluació dels assessors i directors dels centres de professorat. NOVETAT - Resolució per la qual es declaren avaluats positivament els assessors i directors

En el BOIB núm. 10, de 20 de gener de 2018, es va publicar una resolució de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat de dia 16 de gener de 2018 per la qual s’aproven les bases de la convocatòria del procés d’avaluació dels assessors i dels directors dels centres de professorat que varen obtenir plaça en règim de comissió de serveis mitjançant la convocatòria pública aprovada per la Resolució de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat de dia 21 d’abril de 2016.

Els assessors i directors dels centres de professorat que varen obtenir plaça en règim de comissió de serveis i que desitgin continuar exercint les funcions d’assessor o de director hauran de participar en aquest procés d’avaluació.

Serà un requisit imprescindible presentar en el termini de 20 dies, comptadors des de l’endemà de la data de la publicació d’aquesta resolució al BOIB, la sol·licitud (annex 2) i la memòria de la tasca desenvolupada i les propostes de millora (annex 3).

La documentació s’ha de presentar en un dels registres habilitats per la Conselleria d’Educació i Universitat, a les delegacions territorials o en qualsevol altra dependència referida a l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. Una còpia de la sol·licitud en què consti la data d’entrada al registre i una còpia de la memòria també s’han de trametre a l’adreça de correu electrònic snlf@dgfpfp.caib.es dins el termini establert.

En el procés d’avaluació dels assessors, els directors dels centres de professorat han d’elaborar un informe per a cada un dels sol·licitants del seu centre de professorat, d’acord amb el model que figura a l’annex 4, i l’han de trametre al Servei de Normalització Lingüística i Formació en el termini de 15 dies des de la data de finalització del període de presentació de les sol·licituds.

El Servei de Normalització Lingüística i Formació emetrà un informe per cada assessor i director que es presenti a aquest procés d’avaluació.

La Comissió Avaluadora ha d’elaborar un informe final, en el termini de 15 dies des de la seva constitució, en el qual consti la relació de persones que han superat el procés d’avaluació.