torna

Detall de la notícia

Imatge 3216247

L'EBAP aprova els nous plans formatius per al 2018 amb una dotació d'1,1 milions

El Consell de Direcció de l’Escola Balear d’Administració Pública (EBAP) ha aprovat el Pla de formació general i sectorial, el Pla de formació per a la integració i ocupació de persones amb discapacitat per al 2018, adreçats al personal de l’Administració de la Comunitat Autònoma, i el Pla de formació de seguretat i emergències per al primer semestre de 2018, emmarcat en la col·laboració amb les entitats locals i destinat a policies locals, bombers i voluntaris de protecció civil. 
 
La dotació de les accions formatives de l’EBAP per a 2018 arriba a 1,1 milions d’euros. El Consell de l’EBAP, reunit en sessió ordinària i presidit per la consellera d’Hisenda i Administracions Públiques, Catalina Cladera, ha aprovat els plans de la seva oferta formativa per enguany, en la línia dels objectius establerts pel seu primer Pla estratègic, aprovat aquesta legislatura. A finals del any passat, l’EBAP ja va aprovar els plans de formació de llengua catalana i per al personal docent corresponents a 2018.
 
El Pla de formació general, multidisciplinari i adreçat a tot el personal de l’Administració de la CAIB, té com a objectiu afavorir-ne el desenvolupament professional i l’actualització de coneixements i es distribueix en les àrees econòmica i pressupostària, jurídica i administrativa, de gestió de recursos humans, de gestió de l’organització i innovació, de tecnologies de la informació i la comunicació, de comunicació i habilitats personals, de llengües estrangeres i de desenvolupament de l’Administració electrònica.
 
Avaluació de competències i autoaprenentatge
 
Pel fet que al darrer trimestre de 2017 va ser aprovat el nou sistema d’avaluació de competències professionals per al personal de Serveis Generals de la Comunitat Autònoma, els esforços formatius a l’àrea de gestió i desenvolupament de recursos humans es centraran en 2018 en accions dirigides al personal inclòs dins l’àmbit d’aplicació d’aquest acord, sense deixar d’incloure altres activitats sobre la gestió de personal.
 
Concretament, es preveuen dos tipus d’accions relatives al nou sistema d’avaluació: activitats en modalitat en línia i d’autoaprenentatge adreçades a tot el personal per a conèixer i entrenar l’avaluació de competències, i tallers presencials per al personal amb competències directives per a l’adquisició de les competències necessàries per a la conducció d’entrevistes.
 
El Govern va aprovar el passat mes de novembre el primer sistema d'avaluació de competències professionals, una nova eina basada en una avaluació 360 o que té l’objectiu d’estimular i motivar el personal i augmentar l’eficàcia en l’exercici de les seves funcions per tal de millorar els serveis públics i la qualitat de l’atenció que rep la ciutadania.
 
D’altra banda, el Pla de formació sectorial incorpora les accions específiques per al llocs de treball proposades per cada conselleria i dirigides al seu personal i les activitats formatives de caràcter transversal i adreçades al personal de diferents conselleries que ocupa llocs de feina amb funcions anàlogues, per tal de donar resposta a les necessitats detectades en les diverses unitats.
 
L’oferta formativa de l’EBAP de 2018 també inclou el Programa d’autoaprenentatge, el qual ofereix activitats a l’Espai de Formació Oberta en relació a la gestió eficaç del temps i de les reunions, el procediment d’elaboració de les disposicions administratives, el llenguatge igualitari en els documents de l’Administració, la igualtat d’oportunitats i la prevenció de la violència de gènere, la Llei balear d’igualtat i les noves lleis de règim jurídic del sector públic i del procediment administratiu comú.
 
Així mateix, l’EBAP disposa del Programa de formació i acreditació de personal directiu, el qual inclou novament el nivell inicial i intermedi de competències directives i, per primera vegada, incorpora el nivell avançat. El programa manté el projecte de mentoringiniciat a finals de 2017.
 
L’EBAP també posarà en marxa en 2018 el Programa de grups d’aprenentatge col·laboratiu, una de les novetats de la seva oferta formativa. Aquesta iniciativa, encara en fase de disseny, pretén que, a través de la creació d’equips autogestionats, es generin dinàmiques de treball col·laboratiu que aportin beneficis per als seus membres i per a la mateixa organització.
 
Policies locals, bombers i voluntaris de protecció civil
 
Un altre punt destacat dels acords aprovats per l’EBAP és l’oferta corresponent al primer semestre de 2018 de cursos de formació adreçats als cossos de policies locals i bombers, depenents de les entitats locals de les Illes Balears (consells insulars i ajuntaments), i a les agrupacions de voluntaris de protecció civil, així com al personal d’emergències i seguretat de la CAIB.
 
Per a aquest any, la formació del primer semestre inclou quatre eixos: el pla de formació per a policies locals (es reforcen les activitats orientades a les competències pròpies de les policies locals, especialment en matèria de trànsit i proximitat), el pla de formació per a bombers (curs bàsic, inclòs per primera vegada des de 2011), el pla de formació per a voluntaris de protecció civil (amb una important i nova ampliació d'oferta formativa en les quatre illes) i el pla de formació d’emergències.
 
Per als voluntaris de protecció civil s'han programat 22 activitats formatives en el primer semestre, de les quals 4 són a Menorca, 4 a Eivissa i 1 a Formentera, i s'ofereixen 428 places en les mateixes. Per als policies locals en aquests mesos s'han planificat 43 cursos, dels quals 12 són a Menorca i 12 a Eivissa, suposant una oferta d'1.060 places en els mateixos.
 
De la seva dotació econòmica per a les accions formatives de 2018, l’EBAP destina més de 262.000 euros a donar suport a les entitats locals (consells insulars i ajuntaments) en matèria de formació per als seus treballadors públics.
 
Integració i ocupació de persones amb discapacitat
 
L’oferta de l’EBAP inclou el Pla de formació per a la integració i ocupació de persones amb discapacitat. Les accions previstes per a 2018, any al qual es duran a terme les proves selectives de la nova oferta pública d’ocupació, atenen als objectius de potenciar la formació enfocada al procés selectiu i les necessitats dels alumnes i d’ampliar la formació de persones amb discapacitat intel·lectual per assolir les exigències que impliqui la carrera professional.
 
Aquest pla, dotat amb un pressupost de 35.000 euros i que es desenvolupa a les quatre illes, consta de cursos de reciclatge adreçats a persones amb discapacitat admeses al procés selectiu de 2018 de la CAIB que vulguin ampliar o reforçar coneixements, i de cursos de reciclatge per assolir la carrera professional, per a funcionaris o personal laboral, amb discapacitat intel·lectual o sordesa prelocutiva, en actiu a l’Administració autonòmica.