torna

Detall de la notícia

Resolució del conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca per la qual se sotmet a tràmit d'informació pública l'Avantprojecte de Llei de Residus i Sòls Contaminats de les Illes Balears

Tràmit d’audiència i d’informació pública de l’Avantprojecte de Llei de Residus i Sòls Contaminats de les Illes Balears

L’Avantprojecte de Llei de Residus i Sòls Contaminats de les Illes Balears

pretén ordenar el règim de prevenció en la producció i gestió dels residus i la regulació dels sòls contaminats en l’àmbit territorial de les Illes Balears en el marc de la legislació bàsica estatal i de la legislació comunitària.

D’acord amb la Resolució del conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca per la qual se sotmet a tràmit d’informació pública l’Avantprojecte de Llei de Residus i Sòls Contaminats de les Illes Balears  de data 11 de gener de 2018 (publicada en el BOIB núm. 9 de 18 de gener de 2018) s’ha obert un procés d’informació pública fins el dia 2 de març de 2018, mitjançant el qual tots els ciutadans i ciutadanes poden informar-se de l’avantprojecte de Llei i incorporar-hi les seves propostes i suggeriments.

Les al·legacions s’han de presentar a la seu de la direcció general d’Educació Ambiental, Qualitat Ambiental i Residus a la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca, carrer Gremi de Corredors, 10, 07009  Palma, o a qualsevol dels llocs que determina l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les Administracions Públiques, i han d’anar adreçades a la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca (direcció general d’Educació Ambiental, Qualitat Ambiental i Residus).

Igualment s’ha habilitat la possibilitat de presentar al·legacions telemàticament mitjançant el Portal de Participació Ciutadana del Govern de les Illes Balears. Podeu fer-ho clicant en aquest enllaç.

Sempre que les al·legacions presentades mitjançant la web incloguin la identificació de la persona o entitat que les fa, s’inclouran en l’expedient d’elaboració de normativa.

Enllaços