torna

Detall de la notícia

Consulta pública prèvia sobre la proposta d'elaboració d'un projecte d'ordre sobre l'avaluació de l'aprenentatge dels alumnes d'ESO a les Illes Balears

El Govern de les Illes Balears duu a terme un procés de consulta que té per objecte conèixer l’opinió de la ciutadania prèviament a la redacció del text, perquè les persones i les organitzacions més representatives potencialment afectades per la norma futura puguin opinar i fer aportacions sobre els problemes existents que es pretén solucionar.

Amb l’objectiu que es puguin fer aportacions en el document publicat més avall trobareu informació sobre:

            a) Els problemes que es pretén solucionar amb la nova norma.

            b) La necessitat i l’oportunitat d’aprovar-la.

            c) Els objectius de la norma.

            d) Les possibles solucions alternatives, regulatòries i no regulatòries.

Així, abans de la redacció del projecte d'ordre sobre l'avaluació de l'aprenentatge dels alumnes d'ESO a les Illes Balears, podeu fer les aportacions que considereu oportunes sobre aquestes qüestions, telemàticament o per mitjà d’un escrit dirigit a la Direcció General de Formació Professional i Formació del Professorat de la Conselleria d’Educació i Universitat, carrer Ter 16, Edifici Alexandre Rosselló i Pastors, 2ª planta, 07009, Polígon Son Fuster, Palma, en el termini de quinze dies hàbils des de la publicació de la consulta en el portal de participació ciutadana. Podeu accedir a aquest portal clicant en aquest enllaç