torna

Detall de la notícia

Imatge 3204951

Els dies 8, 9 i 10 de maig de 2018 es farà l'avaluació diagnòstica del curs 2017/18 als alumnes de sisè de primària de Balears

La Conselleria d’Educació i Universitat ha elaborat la Resolució que regula les proves corresponents a l’avaluació de diagnòstic de sisè curs d’educació primària del curs 2017-2018. La Resolució s’ha publicat al BOIB del dimarts 26 de desembre de 2017. Aquestes proves formen part del model propi d'avaluació diagnòstica de les Illes Balears i, per tant, no tenen efectes acadèmics. Les dates d’aplicació de les proves seran els dies 8, 9 i 10 de maig de 2018.
A l’etapa d’educació primària, els resultats de les avaluacions internes que han realitzat els centres al llarg dels darrers cursos escolars apunten cap a una millora important en les diferents àrees del currículum. En conseqüència, resulta adient corroborar aquestes dades amb la realització d’una avaluació de diagnòstic externa al final d’aquesta etapa educativa tot en el marc del model propi d’avaluació externa que està impulsant la Conselleria d’Educació i Universitat.
Aquest curs, s’avaluaran tres competències: la competència en comunicació lingüística (en llengua catalana, castellana i anglesa), la competència matemàtica i les competències bàsiques en ciència i tecnologia.
 
L’avaluació de diagnòstic l’ha de realitzar tot l’alumnat de sisè d’educació primària de les Illes Balears. A aquest alumnat se li han d’aplicar les proves corresponents per comprovar el nivell d’assoliment de les competències bàsiques. A més a més, a l’alumnat, a les seves famílies, al professorat dels nivells afectats i als directors se’ls passaran qüestionaris de context, de processos d’ensenyament i aprenentatge i de recursos.
 
L’Institut d’Avaluació i Qualitat del Sistema Educatiu (IAQSE) és el responsable  de dissenyar i planificar l’aplicació de les proves i els qüestionaris, de coordinar-ne el procés i d’analitzar-ne les dades.
 
Per tal d’oferir als centres uns referents que proporcionin una visió completa i contextualitzada dels resultats obtinguts, l’IAQSE s’encarregarà de l’aplicació de les proves d’avaluació de diagnòstic en una mostra d’alumnes escolaritzats en 50 centres d’educació primària. Aquesta mostra estarà formada per 75 grups classe i serà representativa de l’alumnat de sisè d’educació primària de les Illes Balears. Posteriorment, es donaran a conèixer a tots els centres els resultats corresponents a la mostra, la qual cosa els permetrà disposar d’un marc comparatiu que possibilitarà una anàlisi contrastada dels seus resultats, ja que la finalitat de les proves és enriquir l’avaluació interna que fa el mateix centre.
 
A partir de les dades recollides dels diferents qüestionaris, s’analitzarà la incidència de les diferents variables de context, de processos i de recursos educatius sobre els resultats dels alumnes. Igualment, es calcularà l’índex socioeconòmic i cultural (ISEC) i es relacionarà amb els resultats en cadascuna de les proves (per grup, per centre i per al conjunt del nivell educatiu avaluat), la qual cosa ha de proporcionar una mesura del “valor afegit” del centre. Aquesta informació permetrà als centres contextualitzar, comprendre millor i matisar els resultats obtinguts.
 
No s’elaboraran llistes de centres o rànquings en funció dels resultats obtinguts. Per aquest motiu, l’accés a les dades de cada centre queda reservat en exclusiva a l’Administració educativa i al propi centre.
 
Una vegada que el centre hagi rebut les anàlisis fetes per l’IAQSE, la comissió d’avaluació de diagnòstic ha d’informar els diferents òrgans de coordinació didàctica del centre i els membres del consell escolar dels resultats, per tal de propiciar un procés d’avaluació interna que n’afavoreixi l’anàlisi i la presa de decisions, que condueixi a adoptar les mesures de millora oportunes. Aquest procés, supervisat per Inspecció Educativa, ha de concloure amb l’elaboració d’un informe que contengui les reflexions i els plans de millora que se’n derivin.
 
Cada centre gestionarà el procediment per tal que la informació derivada dels resultats de les proves arribi a les famílies.