torna

Detall de la notícia

Imatge 3203628

Actualització de la borsa d'examinadors col·laboradors de la Direcció General de Política Lingüística

Actualització de la borsa d’examinadors col·laboradors de la Direcció General de Política Lingüística

La Direcció General de Política Lingüística actualitza la borsa d’examinadors col·laboradors de les proves per a l’obtenció dels certificats de coneixements de llengua catalana. Els objectius són els següents:

a) Que les persones que actualment en formen part puguin renovar els mèrits que presentaren l’any 2017.

b) Que s’hi puguin inscriure altres persones interessades a col·laborar en les proves de llengua catalana com a responsables d’aula, examinadors de proves orals i correctors de proves escrites.

c) Que les persones que no estiguin interessades a continuar formant-ne part puguin sol·licitar que se’ls en doni de baixa.

El termini d’inscripció és del dia 24 de juliol al dia 8 de setembre, ambdós inclosos.

Trobareu tota la informació, la sol·licitud i la documentació que s’ha de presentar a l'enllaç a la Seu Electrònica

Si voleu presentar la sol·licitud i la documentació corresponent a la Direcció General de Política Lingüística, sol·licitau cita prèvia al 971177634. 

Resolució de la directora general de Política Lingüística de 20 de juliol de 2020 per la qual s’actualitza la borsa d’examinadors col·laboradors de les proves per a l’obtenció dels certificats de coneixements de llengua catalana que organitza la Direcció General de Política Lingüística

Requisits per inscriure’s a la borsa

a) Tenir 16 anys complerts i no excedir l’edat màxima de jubilació forçosa.

b) Tenir la nacionalitat espanyola o la d’un dels restants estats membres de la Unió Europea o la d’algun dels països que hagin subscrit un tractat internacional en els termes que estableix l’article 57.1 del Text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, o complir alguna de les condicions de l’apartat 2 de l’article 57 esmentat, com també ser estranger amb residència legal a l’Estat espanyol, tal com disposa l’apartat 4 del mateix article.

c) No haver estat separat mitjançant un expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni estar inhabilitat de manera absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial o per exercir funcions similars a les que desenvolupa la Direcció General de Política Lingüística. En cas de ser nacional d’un altre estat, no estar inhabilitat o en una situació equivalent ni haver estat sotmeses a una sanció disciplinària o equivalent que impedeixi en el seu estat, en els mateixos termes, accedir a l’ocupació pública.

d) Tenir la capacitat funcional per acomplir les tasques.

e) Acreditar que es posseeixen els requisits exigits en la base cinquena de l’annex 1 de la Resolució.

Titulació exigida i altres requisits

Les persones interessades a formar part de la borsa han de complir algun dels requisits següents:

a) Tenir el grau de Llengua i Literatura Catalanes o la llicenciatura en Filologia Catalana, o una titulació equivalent.

b) Tenir altres titulacions relacionades amb l’àmbit filològic, disposar del certificat de nivell C2 de coneixements de llengua catalana i acreditar una experiència mínima de dos anys en ensenyament de la llengua catalana o en assessorament lingüístic.

c) Ser personal funcionari o laboral amb tasques d’assessorament lingüístic de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, del sector públic instrumental de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears o d’altres administracions públiques.

d) Ser personal funcionari de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears dels cossos de professors d’ensenyament secundari o d’escola oficial d’idiomes de l’especialitat de llengua catalana i literatura, o ser professor d’universitat de l’àrea de coneixement de filologia catalana.

Per a la correcció de les proves del certificat de coneixements específics de llenguatge administratiu, s’ha de disposar, a més, del certificat de coneixements de llenguatge administratiu i s’ha d’acreditar una experiència mínima de dos anys en tasques d’assessorament en llenguatge administratiu.

Indemnitzacions

D’acord amb els articles 24 i 25 del Text consolidat del Decret pel qual es regulen les indemnitzacions per raó del servei del personal al servei de l’Administració autonòmica de les Illes Balears (Decret 16/2016, de 8 d’abril), el personal col·laborador de les proves per a l’acreditació de coneixements de llengua catalana, amb independència que compleixin o no la condició de personal al servei de l’Administració de les Illes Balears o del seu sector públic, tenen dret a percebre les indemnitzacions per convocatòria que estableixen els annexos 10 i 12 del Decret.

Decret 16/2016, de 8 d’abril, pel qual s’aprova el Text consolidat del Decret pel qual es regulen les indemnitzacions per raó del servei del personal al servei de l’Administració autonòmica de les Illes Balears