vuelve

Detalle de la noticia

CONVOCATÒRIA ORDINÀRIA CARRERA PROFESSIONAL HORITZONTAL1. Disposar de fraccions de temps romanents que no hagin estat utilitzades per obtenir un nivell en la fase extraordinària d'implantació, sempre que la durada d’aquest excedent sigui superior a tres anys (1096 dies) a data 31 de desembre de 2015.

(El temps romanent apareix a la Resolució de la consellera d’Hisenda i Administracions Públiques de 19 de gener de 2016 per la qual s’aproven i es fan publiques les llistes definitives del personal funcionari i del personal laboral inclòs en l’àmbit d’aplicació de l’Acord del Consell de Govern de 20 de novembre de 2015 pel qual es ratifica l’Acord de la Mesa Sectorial de Serveis Generals de 12 de novembre de 2015 i l’Acord del Comitè Intercentres de 16 de novembre de 2015 publicada al boib núm. 14 de 28 de gener de 2016) http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2016/14/940764  
2. Tenir reconegut el nivell immediatament anterior quan es tracti d’accedir als nivells II, III i IV, respectivament.
3. Tenir almenys cinc anys de serveis prestats computats de la forma següent:
─ Temps de serveis sobrers superiors a tres anys (1096 dies) establert en el punt 1 anterior.
─ Temps de serveis prestats en el cos, escala, especialitat o categoria en què es pretén progressar fins a 31 de desembre de 2017 o 31 de desembre de 2018, depenent de si es presenta la sol·licitud en el primer o en el segon termini establert en el punt 6.1 d'aquesta convocatòria.
S’entén com a situació computable a efectes de temps les situacions administratives següents:

a) Servei actiu.
b) Serveis especials.
c) Excedència forçosa laboral.
d) Excedència voluntària per raó de violència de gènere.
e) Excedència per cura de familiars.
f) Excedència per raó de violència terrorista.
g) Expectativa de destinació i excedència forçosa pel transcurs del temps màxim de durada de la situació d’expectativa de destinació.
h) Excedència voluntària especial regulada al Decret llei 5/2012, d'1 de juny, de mesures urgents en matèria de personal i administratives per a la reducció del dèficit públic del sector públic de la comunitat autònoma de les Illes Balears i d'altres institucions autonòmiques.

 

MÈRITS NECESSARIS

 
1. Haver obtingut el certificat d’aprofitament de la formació específica sobre l'Avaluació 360º promoguda per l’EBAP o estar en condicions d’obtenir-ho abans de la data de fi de presentació de sol·licituds.

(En el supòsit que, tot i complir els requisits per participar en aquesta convocatòria, no hagueu rebut un mail de l’EBAP matriculant-vos a formació esmentada, podeu sol·licitar la vostra inscripció mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a l’adreça avaluació360@caib.es en el què indiqueu el vostre nom i llinatges, DNI i adreça electrónica)

2. Comptar per aquesta convocatòria amb la següent puntuació mínima relativa al bloc d'Aprenentatge, docència i gestió del coneixement que estableix l’annex 2 d’aquesta convocatòria:
─ Personal funcionari de carrera dels subgrups A1 i A2 així com personal laboral fix dels nivells 1 i 2: 30 punts.
─ Personal funcionari de carrera dels subgrups C1 i C2 així com personal laboral fix dels nivells 3 a 6: 20 punts.
─ Personal funcionari de carrera del grup AP i laboral fix dels nivells 7 i 8: 10 punts

 

Criteris aplicables únicament i exclusiva per aquesta convocatòria

 
1. En el supòsit dels apartats relatius a formació d’actualització i perfeccionament, docència i gestió del coneixement, es tindran en compte els mèrits obtinguts en el període comprès entre l’1 de gener de 2007 i el 31 de desembre de 2017 o 31 de desembre de 2018, depenent de si es presenta la sol·licitud en el primer o en el segon termini establert en el punt 6.1 d'aquesta convocatòria.
2. En el supòsit dels apartats relatius a titulacions acadèmiques diferents de l’exigida per a l’accés en el cos, escala o categoria en què es pretén progressar en carrera, certificats de nivells d’idiomes del Marc Comú Europeu de Referència, certificats de nivells de català superiors a l’exigit per a l’accés al cos, escala o categoria corresponent i nivell i certificat del coneixement de llenguatge administratiu es tindran en compte els obtinguts en qualsevol moment anterior al 31 de desembre de 2017 o 31 de desembre de 2018, depenent de si es presenta la sol·licitud en el primer o en el segon termini que estableix el punt 6.1 d'aquesta convocatòria.

TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

 
S'estableixen dos terminis per presentar les sol·licituds:
─ Des de l'endemà de la data de publicació d'aquesta resolució en el BOIB fins el dia 28 de febrer de 2018.
─ Des del dia 1 de novembre de 2018 fins el 31 de desembre de 2018.

ACREDITACIÓ DE MÈRITS

 
Els requisits i mèrits corresponents s’acrediten amb els documents que consten en l’expedient personal.
L’Administració ha d’incorporar d’ofici en l’expedient de la convocatòria el compliment dels requisits i mèrits necessaris que estableix la convocatòria si en la sol·licitud es fa constar l’autorització per tal que l’òrgan competent comprovi les dades que consten en el Registre de personal.
No obstant això, i en relació amb el compliment del requisit establert relatiu al bloc d'Aprenentatge, docència i gestió del coneixement les persones sol·licitants poden aportar els mèrits que considerin oportuns i que no constin inscrits en el seu expedient personal (annexant a la sol·licitud el model annex 3.1).

(Aquesta informació així com altra relativa al procediment, acreditació de requisits i mèrits així com al barem de puntuació del bloc d’aprenentatge, docència i gestió del coneixement la trobareu a la convocatòria aprovada per Resolució de la Consellera d’Hisenda i Administracions Públiques de 22 de desembre de 2017, Boib núm. 159de 28 de desembre de 2017).