torna

Detall de la notícia

Imatge 3186155

Educació ha elaborat una proposta de perfilació de places docents que afavoreix la innovació i l'estabilitat als centres

La Conselleria d’Educació i Universitat ha presentat avui a la Mesa Sectorial d’Educació la proposta de perfilació de places docents d’infantil, primària i secundària vinculades al projecte educatiu dels centres docents públics que es vol aplicar el proper curs 2018-2019. Aquesta proposta també s’ha presentat a les associacions de pares i mares i als representants dels directors dels centres educatius.
 
Amb aquesta iniciativa la Conselleria es fa ressò de la demanda de la comunitat educativa de dotar els centres de més agilitat en la tasca de coordinar i organitzar el personal que tenen adscrit amb la finalitat de fer possible el compliment dels projectes educatius, en el marc d’una cultura participativa.

El conseller d’Educació i Universitat, Martí March, ha explicat que “pensam que és una mesura de cara a millorar l’educació, reforçar la innovació pedagògica i fer mes coherent el projecte educatiu i ho volem fer amb el consens de tota la comunitat educativa del centre, perquè és una iniciativa de l’equip directiu que passa pel claustre i el consell escolar”.
 
Per la seva banda, la directora general de Personal Docent, Rafaela Sánchez, ha explicat que «des de la Conselleria es considera convenient que els centres disposin de més capacitat en la gestió, la coordinació i l’organització del personal adscrit amb la finalitat de possibilitar el compliment dels seus projectes educatius». La resolució garanteix la participació de la comunitat educativa del centre educatiu en la identificació de la línia educativa i la perfilació de les places. «Amb aquesta iniciativa es fa més transparent el procés de les comissions de serveis i es facilita que les places vacants no consolidades s’ofereixin a personal docent que voluntàriament vol contribuir a desenvolupar un determinat projecte de centre.»
 
La resolució estableix que els centres poden proposar a la Conselleria un màxim del 20 % de la quota del seu professorat perquè siguin llocs de feina caracteritzats amb perfil educatiu, fins a un màxim de dos perfils per a totes les places proposades, sempre que el centre disposi d’un projecte de direcció presentat pel director i d’un projecte educatiu al qual s’ha d’ajustar la proposta dels perfils de les places, que la quota del centre disposi de places vacants que poden ser cobertes en règim de comissió de serveis i que el centre hagi desenvolupat durant el curs anterior o tengui aprovat un projecte d’innovació pedagògica (PIP) o un projecte de formació del centre (FdC), formació en el centre (FeC) o formació intercentres (FiC) relacionat amb el projecte educatiu i amb les places que es volen descriure amb perfil educatiu.
 
Aquesta proposta té per objecte facilitar que els centres educatius públics puguin perfilar un nombre determinat de llocs de feina docents de la quota del professorat en funció del projecte educatiu del centre a fi de fomentar la identificació i la implicació de l’equip docent per implementar aquest projecte i regular el procés per elaborar la corresponent proposta a l’Administració educativa, mitjançant la participació del consell escolar i del claustre de professors i la resolució motivada del director del centre. La major complexitat del sistema educatiu ha fet aparèixer la necessitat que els centres disposin de llocs de feina amb peculiaritats determinades que permetin tant com sigui possible l’estabilitat dels equips docents i la identificació dels professors amb els projectes educatius dels centres on exerceixen la docència.
 
Per poder perfilar les places, els equips directius dels centres educatius, prèvia aprovació del claustre, han de presentar al consell escolar la proposta de dotació de places. Una vegada aprovada per aquest organisme, el centre ha de presentar la seva proposta a la Conselleria d’Educació i Universitat.
 
La caracterització de les places perfilades per a cada centre docent s’ha de revisar cada tres anys, amb la finalitat d’assegurar, d’una part, la continuïtat dels projectes i, de l’altra, la necessària renovació i actualització a partir de la pràctica reflexiva.
 
Tipus de perfils educatius
 
D’acord amb el Pla Quadriennal de Formació del Professorat, s’estableixen els perfils següents:
 

  • Metodologies globalitzadores d’aprenentatge.
  • Convivència i educació emocional.
  • Gestió d’equips i coordinació docent.
  • Metodologies d’educació inclusiva i interculturalitat.
  • Metodologies per a l’adquisició integrada de les competències lingüístiques (AICLE).
  • Tecnologies de l’aprenentatge i la comunicació (TAC).
  • Comunitat educativa d’aprenentatge.

 
Els docents que vulguin optar a una plaça amb perfil han d’estar acreditats amb una de les formes d’acreditació següents: han d’haver fet 100 hores de formació permanent reconeguda en la línia estratègica del perfil corresponent al Pla Quadriennal de Formació del Professorat; han de tenir una experiència d’un any, com a mínim, en la intervenció educativa en un mateix centre públic que tengui reconegut el mateix perfil al qual vulguin optar, i han de tenir títols universitaris corresponents al perfil.