torna

Detall de la notícia

Imatge 3186094

Milllora significativa dels resultats acadèmics de primària a totes les àrees

El conseller d’Educació i Universitat, Martí March, acompanyat del director general de Planificació, Ordenació i Centres, Antoni Morante, i del director de l’Institut d’Avaluació i Qualitat del Sistema Educatiu (IAQSE), Pere Moyà, han presentat avui els resultats acadèmics d’educació primària corresponents al curs 2016/17.
 
Els indicadors de resultats acadèmics d’educació primària corresponents al curs 2016/17 mostren una millora significativa a totes les àrees. Aquesta millora és especialment destacable si es té en compte el creixement constant d’alumnat que hi ha a les Illes Balears i que no es produeix a moltes altres comunitats de l’Estat, que fa que s’incrementi l’alumnat cada curs en prop de 700 alumnes. A les Illes, a més, es compta amb el percentatge més alt de tota Espanya d’alumnat estranger, un 14%.Cal tenir en compte que el curs 2011/12 el percentatge d’aquest tipus d’alumnat era del 12’9%.
 
Martí March ha manifestat que “avui és una bona notícia, però no per la Conselleria sinó per la comunitat educativa, pels centres educatius i per la societat de les Illes. Això vol dir que estam satisfets del tot? No, tenim camp per recórrer i molt per millorar. Però les dades deixen clar que el sistema de les Illes Balears va millorant poc a poc gràcies, fonamentalment, a la feina que es fa des dels centres,  el professorat i la comunitat educativa en una situació de pressió demogràfica i de gran diversitat de l’alumnat”.
 
Per la seva banda, Antoni Morante ha explicat que “efectivament que hi ha una millora significativa en relació al curs 2014/15 de totes les àrees” i que “en totes les àrees la promoció , els alumnes que passen de curs, està per damunt del 97% i el nombre d’aprovats a totes les àrees està al voltant o superior al 90%”.
 
De fet, el director del l’IAQSE, Pere Moyà, ha afegit que “per primera vegada, que era impensable fa 5 anys, ens situam a totes les àrees per damunt del 90%.  Fa cinc anys les matèries competencials (llengües, ciències i matemàtiques) estaven al voltant del 85%. Enguany, excepte les matemàtiques, que estan en el 89’4 %, totes les matèries estan per damunt del 90%”.
 
 
Principals conclusions de l’estudi de les dades 
L’anàlisi de les dades de resultats del curs passat mostren una millora en el percentatge d’aprovats a totes les àrees quan es comparen amb els resultats del darrer curs de la legislatura anterior 2014/15:
 

  • Anglès: de fins 3’3 punts segons el curs.
  • Matemàtiques: de fins a 4’2 punts segons el curs.
  • Català: de fins a 5’1 punts segons el curs.
  • Castellà de fins a 3’8 punts segons el curs.
  • Medi: de fins a 3’7 punts segons el curs.

 
Per illes cal destacar el cas de Menorca en quant a resultats per àrea del curs 2016/17 amb una mitjana de percentatge d’aprovats del 97’5 front al 94’8 de la mitjana de Balears.
 
El curs 2016/17 també destaca que la promoció de l’alumnat, es a dir, alumnat que aconsegueix superar el curs i passar al següent, es troba per damunt del 97% en tots els cursos i que això es deu a una forta disminució de la repetició, situada en un -40%, malgrat l’increment de l’alumnat nouvingut. Cal fixar-se en el fet que la reducció de la repetició és de gairebé a la meitat si es compara amb el curs 2014/15.
 
Un altre dels aspectes destacables que es deriven de les dades de l’IAQSE és la constatació de l’existència d’una diferència de l’entorn de -10 punts per matèries entre 6è de primària i 1r d’ESO.
 
Des de la Conselleria d’Educació i Universitat es valora molt positivament aquestes dades i es considera que la millora dels resultats és el fruit de l’esforç dels centres educatius que tot i les dificultats afegides de l’alt nombre d’alumnat nouvingut i a l’aplicació de les mesures previstes al Pla Èxit Educatiu s’han implicat activament en la millora dels resultats en la línia del Pla d’Èxit educatiu que impulsa la Conselleria d’Educació i Universitat.
 
Les dades, els sistemes d’avaluació en general, han de servir per conèixer les fortaleses i debilitats del sistema i, conseqüentment per prendre les decisions encaminades a millorar-lo en tot el que sigui possible.
 
Una de les accions a emprendre serà la de treballar de manera específica el trànsit de l’etapa de primària a secundària. En aquest sentit ja s’ha començat a elaborar una línia d’accions en vista al proper curs.
 
Enguany es faran proves d’avaluació diagnòstica a tots els alumnes de sisè de primària de les Illes Balears i també es participarà a la nova convocatòria de les proves PISA.
 
També es continuarà amb les reunions que s’encetaren el curs passat entre inspecció, planificació i centres educatius per valorar la situació concreta de cada centre i emprendre de manera conjunta accions de millora. En el curs actual, a més dels equips directius es produiran trobades amb els departaments didàctics dels centres o s’analitzaran possibles mesures per millorar el nivell competencial de l’alumnat en matemàtiques.
 
En el document adjunt en pdf es poden consultar les graelles més significatives. 

Mesures tendents a la millora dels indicadors educatius
La Conselleria d’Educació i Universitat ha impulsat el Pla d’Èxit Educatiu que inclou més d’un centenar de mesures enfocades a millorar els resultats educatius i disminuir el fracàs i l’abandonament escolar.
 
Hi ha distints àmbits sobre els quals es poden aplicar mesures per aconseguir l’èxit escolar, els quals es poden classificar en quatre grans tipus:

  1.  Mesures vinculades a la promoció de curs per reduir les taxes de repetició, ja que en la majoria dels casos la repetició esdevé una mesura ineficaç per revertir les situacions de fracàs escolar i, conseqüentment, incrementar les taxes d’idoneïtat; i que estan directament relacionades amb la disminució de l’absentisme escolar i la millora del tractament de la diversitat dins l’aula.
  2.  Mesures orientades a l’obtenció del títol en un ensenyament determinat i a afavorir el retorn al sistema escolar, per tal de millorar les taxes de graduació.
  3.  Mesures relacionades amb la utilització d’avaluacions externes diagnòstiques, sense caràcter acadèmic, que serveixin de complement i ajuda per a les avaluacions internes dels centres.
  4.  Mesures orientades a reduir l’abandonament escolar primerenc.

 
Objectius
Millorar els resultats educatius i disminuir el fracàs i l’abandonament escolar, per situar-nos per sota de la mitjana de l’Estat espanyol:
- Reduir la taxa d’abandonament escolar prematur.
- Millorar la taxa d’idoneïtat a l’EP
- Millorar la taxa d’idoneïtat a 4t d’ESO
- Millorar la taxa de graduació a l’ESO
- Millorar el nivell competencial de l’alumnat
- Millorar els resultats de l’FP (1.500 alumnes més en 3 cursos)
- Acordar un gran projecte compartit per establir les bases d’un sistema educatiu propi del segle XXI que permeti l’estabilitat del sistema.