torna

Detall de la notícia

Imatge 3185435

Educació regula l'adjudicació de places d'assessor tècnic docent a la Conselleria a través de concurs de mèrits

La Conselleria d’Educació i Universitat regularà a través d’una instrucció els criteris i pautes per adjudicar les comissions del personal docent amb funcions d’assessor tècnic docent (ATD) a la Conselleria a través de concurs públic de mèrits. Avui s’ha presentat aquesta proposta a la Mesa Sectorial d’Educació, que s’ha manifestat a favor, i es preveu que es publiqui al BOIB el mes de gener de 2018.

En paraules del secretari general de la Conselleria d’Educació i Universitat, Francesc Gálvez, “feim una valoració molt positiva de l’acord al que hem arribat avui amb els sindicats per poder treure en davant el projecte d’estructura estable a la Conselleria. A través d’aquest acord podrem treure places per a que els docents per a que hi puguin accedir amb total transparència i objectivitat”. Gálvez ha recordat que “des del primer dia que arribàrem a la Conselleria, per iniciativa pròpia i per transparència, varem plantejar racionalitzar i establir criteris objectius per accedir a aquestes places eliminant qualsevol arbitrarietat en l’accés”.

Les comissions s’assignen a personal funcionari de carrera dels cossos docents no universitaris perquè corresponen a funcions que impliquen desenvolupar tasques administratives i d’assessorament relacionades directament amb aspectes docents. Actualment, aquestes comissions no estan catalogades en la relació de llocs de treball (RLT) del personal funcionari d’aquesta Conselleria.

Abans de la transferència de les competències en matèria d’educació, el ministeri competent en aquesta matèria ja feia un ús discrecional dels ATD per desenvolupar determinades funcions que considerava que necessàriament havien de fer docents. Des de la transferència de les competències en matèria educativa a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, aquestes comissions sempre s’han assignat de manera discrecional i amb caràcter temporal per un any, prorrogable per més anys.

Raons organitzatives, de transparència i d’eficiència fan convenient regular aquestes comissions, tot respectant els principis d’igualtat, mèrit, capacitat i publicitat. També s’ha de tenir en consideració que, a més dels assessors tècnics docents, a la Conselleria d’Educació i Universitat hi ha personal docent que desenvolupa tasques administratives relacionades amb la docència que també cal regularitzar, a fi que els llocs de treball que ocupen els ocupin de manera gradual funcionaris dels cossos i escales de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

La instrucció estableix que es poden presentar a les convocatòries tots els funcionaris de carrera dels cossos docents no universitaris que es trobin en la situació administrativa de servei actiu. Aquestes comissions no es poden adjudicar a funcionaris interins, excepte en el supòsit que la convocatòria hagi quedat deserta. La durada de la comissió és, amb caràcter general, de dos anys, prorrogable per dos anys més.

La Secretaria General de la Conselleria d’Educació i Universitat ha de publicar una convocatòria cada any, com a mínim. Les convocatòries han d’establir una valoració dels mèrits d’acord amb els criteris d’antiguitat, cursos i accions formatives i experiència. La distribució de la puntuació, sobre un total de 10 punts, ha de ser la següent: Antiguitat: màxim, 3 punts. Formació: màxim, 3 punts. Experiència professional: màxim, 4 punts.
S’ha de constituir una comissió de valoració, que ha de comprovar i valorar els mèrits i ha de proposar la selecció dels candidats. La comissió de valoració ha d’estar formada per un president i un mínim de dos vocals. Tots els membres han de ser funcionaris de carrera en actiu adscrits a la Conselleria d’Educació i Universitat o personal docent no universitari adscrit a centres docents públics dependents d’aquesta Conselleria. La composició de la comissió de valoració s’ha de publicar juntament amb la convocatòria corresponent.

Totes les comissions d’assessor tècnic docent que es desenvolupen actualment i des de fa més de dos anys s’han d’oferir d’acord amb aquesta Instrucció. Els percentatges en què s’han d’oferir són entre un 25 % i un 30 % cada any, fins que s’hagin tret a convocatòria totes les places. L’oferta d’aquestes comissions s’ha de fer amb el criteri d’oferir primer les de més antiguitat, llevat que un informe del director general corresponent, degudament motivat per necessitats del servei, determini un ordre diferent per a les comissions que l’informe justifiqui.

Els assessors tècnics docents han de fer el mateix horari que el personal d’administració i serveis de la Conselleria d’Educació i Universitat. També tenen les mateixes vacances i llicències i s’han d’ajustar al mateix control d’entrades i sortides.

El personal docent que actualment duu a terme tasques administratives relacionades amb la docència sense desenvolupar una comissió d’assessor tècnic docent pot continuar duent a terme aquestes tasques fins que es creï, es doti i es cobreixi el lloc de treball corresponent.