torna

Detall de la notícia

Nous documents aprovats pel Consell Social de la Llengua Catalana

El Ple del Consell Social de la Llengua Catalana, en la sessió del dia 5 de novembre de 2018, va aprovar els documents Anàlisi del marc normatiu en matèria lingüística a les Illes Balears, amb la inclusió de la part que fa referència a l’àmbit de l’educació i la formació, elaborat per la Ponència de Planificació; Estudi sobre estratègies de promoció de l’ús social de la llengua catalana en àmbits no formals, amb especial atenció a les xarxes socials, elaborat per la Ponència de Joventut; Informe i propostes de polítiques lingüístiques de cohesió social, elaborat per la Ponència de Diversitat Lingüística i Cohesió Social, i la Memòria d’execució 2016-2017 del Pla d’Actuacions en Matèria de Política Lingüística per al Quinquenni 2016-2021.

El text redactat per la Ponència de Planificació és l’ampliació del document que el Ple del Consell Social va aprovar en la sessió del dia 5 d’octubre de 2017 amb la finalitat d’incloure-hi l’àmbit de l’educació i la formació.

El document Estudi sobre les estratègies de promoció de l’ús social de la llengua catalana en àmbits no formals, amb especial atenció a les xarxes socials, que ha estat elaborat per la Ponència de Joventut, recull dades sobre l’ús social del català per part dels joves i fa diverses propostes per millorar-ne l’ús entre la població jove de les Illes Balears.

D'altra banda, el document de la Ponència de Diversitat Lingüística i Cohesió Social, avalua les problemàtiques i les necessitats específiques que es plantegen amb la finalitat d’actuar coordinadament des de tots els sectors i compartir estratègies, amb un doble objectiu comú: superar les desigualtats socials i aconseguir una convivència intercultural i plurilingüe equitativa, entorn de la llengua i la cultura pròpies de les Illes Balears.

Finalment, el Ple del Consell Social va aprovar la Memòria d’execució 2016-2017 del Pla d’Actuacions en Matèria de Política Lingüística per al Quinquenni 2016-2021. El document és un recull de l’estat d’execució de les accions contingudes en el Pla d’Actuacions en Matèria de Política Lingüística per al Quinquenni 2016-2021, aprovat pel Ple del Consell Social de la Llengua Catalana el 7 de juliol de 2016.

Podeu consultar-los en l'apartat corresponent al Consell Social de la Llengua Catalana, on es troben disponibles tots els documents vinculats a aquest òrgan col·legiat.