torna

Detall de la notícia

Imatge 3183841

Procediment extraordinari i excepcional per al reconeixement de la formació al personal funcionari docent

En el BOIB núm. 153, de 16 de desembre de 2017, es va publicar una resolució de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat de dia 14 de desembre de 2017 per la qual s’estableix un procediment extraordinari i excepcional per al reconeixement de la formació al personal funcionari docent.

  • S’estableix un procediment extraordinari i excepcional perquè els funcionaris docents puguin presentar al Registre General de Formació Permanent del Professorat aquella formació reconeguda que no figuri al Portal de Serveis al Personal. El termini d’aquest procediment comença el mateix dia de la publicació d’aquesta resolució i finalitza el dia 15 de gener de 2018, inclòs.
  • La formació que es pot presentar per a la inscripció en el Registre és la formació reconeguda cursada i finalitzada des del nomenament com a funcionari docent fins al dia de l’entrada en vigor de l’Ordre del conseller d’Educació i Universitat de dia 24 d’abril de 2017 per la qual es regula l’homologació, el reconeixement, la certificació i el registre de la formació permanent del professorat no universitari de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, el 7 de maig de 2017.
  • La formació a què es refereix l’apartat anterior ha d’haver estat reconeguda d’acord amb la normativa vigent en el moment de la seva realització.
  • La presentació de la sol·licitud de reconeixement s’ha de fer amb el model oficial que està disponible al portal web del Servei de Formació Homologada i Capacitació i s’hi ha d’adjuntar la documentació que acrediti la formació feta mitjançant la certificació corresponent, en què hi han de constar el nombre d’hores i el reconeixement, si escau, de la formació organitzada, homologada o reconeguda per altres administracions educatives.