torna

Detall de la notícia

Imatge 3181236

Mes de 1.700 alumnes es beneficiaran del Programa d'Acompanyament Educatiu impulsat des del Govern

El conseller d’Educació i Universitat, Martí March, acompanyat del director general d’Innovació i Comunitat Educativa, Jaume Ribas,  ha presentat avui el Programa d’Acompanyament Escolar (PAE) que s’aplicarà el curs actual 2017/18.  Són destinataris del Programa l’alumnat de centres públics de Primària, preferentment de  5è i 6è, i  d’educació secundària obligatòria que es trobin en situació de desavantatge social i que presenten dificultats d’aprenentatge, de les àrees instrumentals bàsiques i  d’integració en el grup i en el centre.
 
March ha explicat que aquesta iniciativa s’emmarca en el conjunt de mesures del Pla d’Èxit educatiu que impulsa la Conselleria d’Educació i Universitat i s’adreça especialment a millorar les competències de l’alumnat reforçant les seves capacitats i autonomia per que sigui capaç de poder regular el seu propi aprenentatge i augmentar les seves expectatives  d’èxit,  expectatives associades a la permanència en el sistema educatiu, reduint així l’abandonament escolar.
 
Es parteix amb una inversió inicial de 500.000€ que s’extrauran del programa PROEDUCAR del Ministeri d’Educació i Cultura amb el compromís per part de la Conselleria d’Educació i Universitat de garantir la seva continuïtat amb fons propis.
 
El Programa d’Acompanyament Escolar està destinat a millorar les perspectives escolars dels alumnes amb dificultats en l’educació secundària i en els darrers cursos de l’educació primària, a través del suport organitzat en horari no lectiu per a l’adquisició de competències claus, destreses i habilitats bàsiques que facilitin la incorporació plena al ritme de treball escolar ordinari i a les exigències curriculars de les diferents matèries. 
 
El Programa s’ha de concretar en activitats de reforç i suport educatiu en horari no lectiu realitzades pel personal funcionari docent, voluntari, del propi centre perquè és el professorat del centre qui té un major coneixement de l’alumnat, de les seves circumstàncies personals i del seu entorn familiar; d’aquesta manera també s’assegura la coordinació amb els professors tutors, la coordinació amb la resta de l’equip docent i la relació amb les famílies. 
 
Funcionament del PAE
L’equip docent, coordinat pel professor tutor, i, en cas necessari, amb l’ajut de l’equip d’orientació, durà a terme la selecció dels alumnes participants, d’acord amb els criteris del Programa i els fixats per el propi centre. El tutor, i si és el cas, l’equip directiu  pactaran  amb les famílies l’assistència de  l’alumnat al Programa.
 
Atenent a les bases del Programa, el centres educatius podran sol·licitar un màxim de 2 grups per primària i 4 per secundària, tenint en compte que cada grup estarà format entre 5 i 8 alumnes. Fins a un màxim de 220 grups. Això suposa més de 1.760 alumnes.
 
Es dedicaran un màxim de quatre hores a cada grup,  en horari no lectiu i que no coincideixi amb l’horari del servei de menjador del centre, distribuïdes de dilluns a divendres. Les activitats es desenvoluparan entre el 29 de gener i el 8 de juny de 2018.  Les sol·licituds per participar al PAE s’hauran de fer abans del 12 de gener de 2017.
 
La funció dels professors acompanyants és completar el treball realitzat al centre educatiu en horari lectiu, ajudant individualment a l’alumne a resoldre les dificultats de diversa tipologia que puguin tenir a l’escola, ajudant a:  planificar i ordenar el seu treball escolar, adquirir hàbits i tècniques d’estudi eficaç; posar-se al dia en la dinàmica del grup classe; millorar els aprenentatges bàsics; treballar tècniques per a l’adquisició de les habilitats socials i la gestió de les emocions i ajudar-li a resoldre adequadament conflictes que puguin tenir amb alumnes o amb els seus professors. 
 
Els centres demanaran el compromís de les famílies per assegurar l’assistència dels alumnes, fer més visible, davant l’alumne, l’ interès per la seva evolució escolar i millorar, en quantitat i en qualitat, la relació amb el centre, adquirint el compromís d’assistir a les reunions i cites individuals per a les que estiguin convocats.