torna

Detall de la notícia

El Pla d'Autoocupació i Foment de l'Emprenedoria de les Illes Balears

El dia 4 d’abril de 2019 s’ha publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears la resolució del Conseller de Treball, Comerç i Indústria de 29 de març de 2019 per la qual s’aprova la convocatòria per concedir ajuts destinats a promocionar l’ocupació autònoma cofinançada pel Fons Social Europeu, per mitjà del Programa Operatiu d'Ocupació Juvenil 2014-2020 i de la Iniciativa d’ocupació juvenil; pel Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social, i per la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Amb aquest ajuts es pretén fomentar l’ocupació autònoma amb la finalitat de facilitar la constitució de persones desocupades en treballadors autònoms, a mantenir l’activitat per compte propi i a consolidar el projecte d’autoocupació, per mitjà dels programes següents:

— Programa 1: ajuts econòmics a l’inici de l’activitat, destinat a promocionar la constitució de persones desocupades i inscrites en demanda d’ocupació com a treballadors autònoms.

— Programa 2: ajuts destinats a mantenir l’activitat per compte propi, mitjançant els dos subprogrames següents:

- Subprograma 2.1: ajuts per a la conciliació de la vida laboral, familiar i personal de la persona titular de l’activitat emprenedora, en determinats supòsits relacionats amb la maternitat i la paternitat.

- Subprograma 2.2: ajuts de foment al relleu generacional, per tal de facilitar la continuïtat del negoci més enllà de la vida laboral del seu promotor.

— Programa 3: ajuts per a la consolidació i el creixement del projecte d’autoocupació, per mitjà dels tres subprogrames següents:

- Subprograma 3.1: ajuts per reenfocar el projecte d’autoocupació, per ajudar a la pervivència i millora del negoci.

- Subprograma 3.2: ajuts per afavorir la primera contractació d’un treballador o treballadora per compte d’altri per part del titular del projecte d’autoocupació, amb la finalitat de fomentar la contractació d’assalariats i facilitar la consolidació i creixement del projecte empresarial.

- Subprograma 3.3: ajuts per a la inserció laboral de persones autònomes col·laboradores, destinats a afavorir la inserció laboral de familiars de la persona titular del projecte d’autoocupació perquè prestin serveis en el negoci familiar com a autònoms col·laboradors.