torna

Detall de la notícia

Informació pública en relació amb l'Avantprojecte de decret pel qual es regula el règim jurídic de les garanties i els dipòsits custodiats per la Dipositaria de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

El 28 de novembre de 2017 es va publicar en el BOIB núm. 145 l'anunci pel qual es sotmet a informació pública l'Avantprojecte de decret pel qual es regula el règim jurídic de les garanties i els dipòsits custodiats per la Dipositaria de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, durant un termini de 15 dies.

La proposta normativa té com a objectiu principal determinar un nou marc normatiu que permetrà, en primer lloc, gaudir d’una regulació uniformadora de les garanties que es poden dipositar; i també, en segon lloc, la modernització del servei de Dipositaria entès en un sentit funcional, és a dir, com el conjunt de competències i funcions que, en aquesta matèria, corresponen als òrgans i les unitats administratives de la Direcció General del Tresor, Política Financera i Patrimoni, responsable de la Tresoreria de la Comunitat Autònoma per a poder gestionar les garanties d’una manera eficaç i d’acord amb la realitat actual.

Les al·legacions es poden presentar preferentment per mitjans telemàtics mitjançant el següent enllaç «Participació en l'elaboració normativa», o en la seu de la Secretaria General de la Conselleria d'Hisenda i Administracions Públiques (carrer del Palau Reial, 17, 07001 Palma), o en qualsevol dels llocs que determina l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Sempre que les al·legacions presentades mitjançant el web incloguin la identificació de la persona o entitat que les fa, s’inclouran en l’expedient d’elaboració normativa.