torna

Detall de la notícia

Informació pública de l'esborrany del Projecte de Decret pel qual es crea el Catàleg de les varietats locals d'interès agrari de les Illes Balears

Tràmit d'informació pública de l'esborrany de Projecte de Decret pel qual es crea el Catàleg de les varietats locals d’interès agrari de les Illes Balears.

Amb l’aprovació d’aquest nou Decret es pretén la protecció de les varietats locals, configurades com a patrimoni de les Illes Balears, i la creació d’un catàleg a l’àmbit de les Illes Balears que estableixi les mesures necessàries per a la conservació, caracterització i foment dels recursos fitogenètics del sector agrari a la nostra comunitat.

D’acord amb l’anunci de la secretària general de la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca de data 9 de novembre de 2017 (publicada en el BOIB núm. 143, de data 23 de novembre de 2017) s’ha obert un procés participatiu fins al dia 15 de desembre de 2017, mitjançant el qual tots els ciutadans i ciutadanes poden informar-se del Projecte de Decret pel qual es crea el Catàleg de les varietats locals d’interès agrari de les Illes Balears i incorporar-hi les seves propostes i suggeriments.

Les al·legacions s’han de presentar a la seu de la Direcció General d’Agricultura i Ramaderia a la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca, carrer Reina de la Constança, 4, 07006 Palma, o a qualsevol dels llocs que determina l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les Administracions Públiques, i han d’anar adreçades a la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca (Direcció General d’Agricultura i Ramaderia).

Igualment s’ha habilitat la possibilitat de presentar al·legacions telemàticament mitjançant el Portal de Participació Ciutadana del Govern de les Illes Balears. Podeu fer-ho clicant en aquest enllaç:."Enllaç"

Sempre que les al·legacions presentades mitjançant la web incloguin la identificació de la persona o entitat que les fa, s’inclouran en l’expedient d’elaboració normativa.