torna

Detall de la notícia

Imatge 3154907

Formació per als funcionaris docents en pràctiques 2017-2018

El proper 25 de novembre s’obrirà el termini per inscriure’s a la formació obligatòria per als funcionaris docents en pràctiques. Aquesta formació fa referència al punt 3 de la base sisena de les instruccions dictades mitjançant la Resolució de la directora general de Personal Docent de 20 de setembre de 2017, per la qual es regula la fase de pràctiques dels aspirants que han superat el procediment selectiu convocat per Resolució de la directora general de Personal Docent de 17 de març de 2017, de convocatòria de proves selectives d’ingrés, accés i adquisició de noves especialitats als cossos docents modificada per la Resolució de 19 de maig de 2017.

Aquesta formació es realitzarà a distància des del dia 23 de gener fins al dia 5 de març de 2018 i podrà ser reconeguda amb 20 hores de formació permanent del professorat.

Els participants no poden fer cap altra activitat a distància que pugui ser reconeguda amb hores de formació permanent del professorat per la Conselleria d’Educació i Universitat que coincideixi totalment o parcialment en el temps amb aquesta formació perquè no es puguin veure afectats per l’aplicació del punt 5 de l’article 4 de l’Ordre del conseller d’Educació i Universitat de dia 24 d’abril de 2017 per la qual es regula l’homologació, el reconeixement, la certificació i el registre de la formació permanent del professorat no universitari de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

La inscripció s’ha de fer a través del Portal del personal (apartat de formació dels docents - sol·licitud de cursos – DGFPFP). El termini per inscriure’s finalitza dia 10 de desembre de 2017.