torna

Detall de la notícia

Tràmit de participació ciutadana en el procediment d'elaboració de l'Ordre del conseller d'Educació i Universitat per la qual es fixen les titulacions que cal tenir per fer classes de i en llengua catalana

Tràmit de participació ciutadana en el procediment d’elaboració de l’Ordre del conseller d’Educació i Universitat per la qual es fixen les titulacions que cal tenir per fer classes de i en llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, a l’ensenyament reglat no universitari, s’estableixen les equivalències, es defineix el Pla de Formació Lingüística i Cultural (FOLC), es regulen les condicions de l’exempció de l’avaluació de la llengua catalana i literatura en ensenyaments no universitaris i es determinen les funcions i la composició de la Comissió Tècnica d’Assessorament per a l’Ensenyament de i en Llengua Catalana.

Aquesta ordre regula:

  1. Els requisits de les titulacions del professorat no universitari en matèria de l’ensenyament de la llengua i la literatura catalanes i de l’acreditació del coneixement per fer ensenyament en català, amb les seves equivalències, i el Pla de formació lingüística i cultural per a l’obtenció dels certificats de capacitació.
  2. La regulació de les condicions de l’exempció de l’avaluació de la llengua i literatura catalanes dels alumnes dels ensenyaments no universitaris.
  3. Les funcions i la composició de la Comissió Tècnica d’Assessorament per a l’Ensenyament de i en Llengua Catalana prevista a la disposició addicional tercera del Decret 92/1997, de 4 de juliol, que regula l’ús i l’ensenyament de i en llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, en els centres docents no universitaris de les Illes Balears.

 

De conformitat amb l’article 133.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, s’ha obert un termini de fins a 15 dies hàbils des del dia següent a la publicació de l’esborrany de l’Ordre al portal web de la Direcció General de Formació Professional i Formació del Professorat de la Conselleria d’Educació i Universitat per tal de donar audiència als ciutadans afectats i sol·licitar totes les aportacions addicionals que puguin fer altres persones o entitats.

Les al·legacions s’han de presentar a la seu de la Direcció General de Formació Professional i Formació del Professorat de la Conselleria d’Educació i Universitat (carrer del Ter, 16) o a qualsevol dels llocs que determina l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de  procediment administratiu comú de les administracions públiques, i han d’anar adreçades a la Conselleria d’Educació i Universitat (Direcció General de Formació Professional i Formació del Professorat).