torna

Detall de la notícia

Imatge 3144071

Educació disposarà d'un pressupost de 935 milions d'euros per al 2018, 52 més que l'any passat

La Conselleria d’Educació i Universitat disposarà per a l’exercici de 2018 d’un pressupost de 935 milions d’euros (935.008.458 €). Aquesta xifra representa un increment del 5,9 % en relació amb el pressupost del 2017, que va ser de 882,57 milions d’euros, fet que suposa 52,4 milions més. Les partides destinades a educació dels tres darrers exercicis (2016, 2017 i 2018) sumen un total de 159,3 milions més que la del 2015, la qual cosa suposa un 17 % d’increment.
 
Des d’Educació es valora positivament aquest pressupost, que suposa un avenç important i permet continuar amb les línies de millora encetades els anys anteriors, especialment amb el ventall d’accions adreçades a la reducció del fracàs i l’abandonament primerenc, a les infraestructures educatives i a la recuperació i la consolidació dels drets laborals dels docents.
 
Més professors, els interins cobraran l’estiu i es recuperen els complements de tutor i de cap de departament 
 
El pressupost del 2018 de la Conselleria d’Educació i Universitat preveu una despesa de personal docent públic de 533 milions d’euros, 24 més que l’any passat. Cal tenir en compte que el curs 2018-2019 es preveu un increment de 350 professors, que s’afegeixen als 800 que s’han incorporat des de l’inici de la legislatura. Això suposarà que des del principi de la legislatura i fins al mes de setembre de 2018, quan comença el curs 2018-2019, el nombre de places de professor s’haurà incrementat en més de mil cent places.
 
A més, el pressupost del 2018 de personal docent preveu que els interins que hagin treballat més de cinc mesos i mig cobrin els mesos de juliol i agost (4,8 M). També s’hi inclou el pagament dels complements de tutor i de cap de departament amb efectes des de l’1 de setembre, que s’havien eliminat la passada legislatura (2,4 M). D’altra banda, s’hi inclou la reducció de 2 hores lectives per als professors de l’ensenyament públic de més de 55 anys a partir del setembre de 2018 en aplicació de l’Acord marc del 2015.
 
Des de la Direcció General de Personal Docent es preveu la posada en marxa del Servei de Prevenció de Riscs Laborals, amb una inversió d’1.705.000 euros. Aquest Servei és un dels compromisos que conformen l’Acord marc signat el setembre de 2015.
 
El pressupost de la concertada augmenta en 7 milions d’euros en relació amb el pressupost de l’any passat. Aquest increment recull, a més d’altres conceptes, els compromisos assumits en l’Acord signat amb els representants d’aquests ensenyaments el 2016 i suposa una inversió total per al 2018 de 189.300.000 euros, incloent-hi tant la nòmina com les despeses de funcionament.
 
La convocatòria d’oposicions del 2018 és de 1.007 places. La previsió per gestionar aquestes oposicions és d’1.634.949 euros, 894.949 euros més que els prevists per al 2017.
 
Una de les novetats del pressupost d’Educació per al 2018 és la previsió d’una despesa de 300.000 euros per iniciar el procés d’incorporació d’auxiliars administratius a centres educatius de primària el darrer trimestre del 2018; és a dir, per començar el curs 2018-2019.
 
Millora dels equipaments informàtics i de les ajudes per a les escoletes 
 
El pressupost del 2018 per a la Direcció General d’Innovació i Comunitat Educativa creix un 19,5 %, fins a arribar a 11.489.4004 €. Aquest increment es deu a la consolidació i la millora de les ajudes socioeducatives per als alumnes de les Illes Balears.
 
Entre els apartats que experimenten més creixement es troba la millora dels equipaments informàtics i digitals dels centres educatius, amb un pressupost d’1.669.000 euros, el doble del que s’hi va destinar el 2017 i un 60 % més que el 2015 (623.862 €). Cal destacar que el 2018 també s’ha previst una partida per millorar el suport tècnic als centres educatius de 685.000 euros (385.000 per a l’encàrrec de gestió a la Fundació BIT i 300.000 per licitar a una empresa externa el suport tècnic in situ als centres educatius).
 
En l’apartat d’ajudes socioeconòmiques es preveu el reforç de les ajudes de menjador amb un increment de 200.000 euros, fins a arribar a 2.300.000 euros, i la consolidació d’una partida específica del Fons Escolar d’Emergència Social als centres educatius d’un import de 250.000 euros.
 
D’altra banda, es consoliden les ajudes als fons de reutilització de llibres de text mantenint la quantitat d’1.500.000 euros que es va fixar el 2017.
 
La partida destinada al Pla d’Educació de 0-3 Anys per a ajudes a les unitats d’educació infantil de la Xarxa d’Escoletes Públiques creix un 12,35 %, fins a arribar als 2 milions d’euros.
 
El pressupost del 2018 inclou una millora de les ajudes per al transport dels alumnes dels centres concertats d’educació especial amb un increment de 50.000 euros, fins a arribar als 300.000.

Es consolida el pressupost d’ajudes a les associacions de pares i mares amb una partida de 300.000 euros.
 
El pressupost del 2018 inclou un increment de la partida destinada al Consell Escolar de les Illes Balears del 39,4 %, fins a arribar als 100.000 euros, i també preveu dos educadors socials més.
 
Per al 2018 s’ha destinat una inversió de 950.000 euros (550.000 més que l’any passat) a la millora de les condicions laborals dels auxiliars tècnics educatius.
 
El pressupost de l’Institut per a la Convivència i l’Èxit Escolar (Convivèxit) s’incrementa un 21,42 % amb l’objectiu de millorar la formació.
 
Treballant per a la millora efectiva de les infraestructures educatives ­­
 
En el capítol de les infraestructures, l’increment més significatiu es dona en l’apartat d’inversions reals de l’Institut Balear d’Infraestructures i Serveis Educatius (IBISEC), destinades a la reforma dels centres educatius i a la construcció de nous centres, ja que es passa de 15.527.431 euros el 2017 a 26.200.000 euros, la qual cosa suposa un increment de més de 10 milions (69 %). A més, també s’han incrementat les despeses de personal per reforçar aquest departament amb vuit noves places.
 
Quant a les principals línies d’actuació pel que fa a infraestructures, estan previstes les ampliacions dels centres Ponent (Inca), Escola Nova (Porreres), Punta de n’Amer (Son Servera), Ses Cases Noves (Marratxí), Ses Comes (Manacor), Sant Miquel (Sant Llorenç), Sant Carles (Eivissa) i Montaura (Mancor). També es preveu l’ampliació de l’IES Binissalem i l’IES Joan Ramis i Ramis (Menorca). A més, s’iniciarà la construcció del CEIP Sant Ferran (Formentera), el CEIP Palma B (Palma) i el nou CEPA Calvià. Actualment ja s’està construint l’IES Santa Maria. El pressupost recull la despesa corresponent a la reforma i l’adequació del CIFP de Ciutadella i les obres de reforma del Quarter de Santiago per ubicar-hi el CEPA Maó.
 
A més, també es preveuen nombroses intervencions d’obra menor per valor de més de dos milions d’euros.
 
D’altra banda, el pressupost per al 2018 preveu un increment de les despeses de funcionament dels centres educatius públics, que passen de 9.245.000 euros a 10.526.000 euros (14 %). A més, s’augmenta fins a 711.547 euros la partida destinada a mobiliari.
 
El pressupost del 2018 preveu partides específiques per als programes de reforç de l’aprenentatge de 4 d’ESO. Aquesta acció suposarà un increment de 60 professors.
 
D’altra banda, s’incrementa la dotació de l’Institut d’Avaluació i Qualitat del Sistema Educatiu (IAQSE) per atendre tant el pla d’actuació previst com per a la realització de les proves PISA 2018.
 
Actualment s’està estudiant la viabilitat d’implantar els estudis de dansa al Conservatori d’Eivissa.
 
Millora l’oferta d’FP i es consolida el programa de formació del professorat 
 
El pressupost del 2018 preveu un increment de la inversió per a l’equipament dels centres de formació professional de 490.000 euros més que l’any anterior, fins a arribar a 1.970.000 euros, i augmenta en 700.000 euros la dotació per a les despeses de funcionament dels cicles formatius, que passa d’1.300.000 euros a 2 milions.
 
Per al curs 2018-2019 es preveu la incorporació de 48 professors més d’FP tant per augmentar el nombre de grups, especialment de noves implantacions, com per a desdoblaments en activitats de taller i laboratori.
Es consolida la inversió en promoció de l’FP, la formació tècnica dels professors d’aquests ensenyaments, els convenis necessaris per a determinats cicles i l’educació de persones adultes.
 
Es manté la partida destinada al Pla Quadriennal de Formació del Professorat, de 320.000 euros, i s’augmenta la dotació d’assessors per als CEP el curs 2018-2019.
 
Una de les novetats del pressupost del 2018 és la partida de 200.000 euros per a un programa de millora de la competència lingüística en anglès per als alumnes d’FP. A part d’això, es destinen 250.000 euros per assegurar els dos programes d’immersió lingüística per a alumnes de primària i de batxillerat que aquest estiu s’han fet de manera experimental i amb molt bona acollida, ja que no està assegurat el suport del Ministeri per al 2018.
 
Es manté la dotació necessària per a 300 auxiliars de conversa i la dels dinamitzadors lingüístics.
 
L’aportació econòmica a la UIB augmenta un 6,9 %
 
L’aportació global a la UIB per al 2018 és de 68.266.398,40 euros. Això suposa un augment de 4.374.675,08 euros, un 6,9 % d’increment, respecte de l’any 2017. D’aquest total, 56.076.294 euros corresponen a la transferència nominativa per a les despeses corrents i les nòmines del personal, una quantitat que suposa un augment del 5,04 % respecte de l’any 2017.
 
S’ha augmentat un 4,3 % la dotació per a complements retributius per al personal docent i investigador. Això inclou el complement de docència per als professors interins, que varen poder demanar-lo per primera vegada l’any 2017. Una altra novetat que explica aquest augment percentual és que a partir del 2018 els professors interins, tant funcionaris com laborals, podran gaudir del complement de recerca.
 
A més, es mantenen els compromisos pluriennals de la doble titulació de Dret i Administració i Direcció d’Empreses, de la doble titulació de Turisme i Administració i Direcció d’Empreses i del grau de Turisme a Menorca, amb un total d’1.235.757 euros, que suposen un augment del 52,7 % respecte al 2017. A més, l’any 2018 la transferència d’1.442.826 euros corresponent al Conveni per finançar els estudis del grau de Medicina suposa un augment del 62,5 % respecte al 2017.
 
A més de l’aportació de 68 milions d’euros, s’hi ha d’afegir la incorporació d’una partida addicional de 6.900.000 euros per a la construcció de l’edifici Interdepartamental II, que està inclosa en el Programa Operatiu del Fons de Desenvolupament Regional (FEDER). Aquest edifici acollirà els estudis de la branca de ciències de la salut (Infermeria, Fisioteràpia i Psicologia). Finalment, s’ha de tenir en compte que la Conselleria d’Educació i Universitat destinarà un total de 2.283.573 euros a l’amortització de diverses infraestructures del campus universitari.
 
Consolidació dels ensenyaments artístics superiors
 
El pressupost del Conservatori Superior de Música de les Illes Balears, amb un total de 2.199.195 euros, permetrà continuar potenciant les figures del professor convidat i de l’associat com a pols d’atracció d’alumnes, a més d’adquirir i mantenir els instruments necessaris per desenvolupar amb qualitat les tasques acadèmiques del centre.
 
D’altra banda, la partida de l’Escola Superior d’Art Dramàtic de les Illes Balears creix un 15 %, amb un total de 748.305 euros, per consolidar la plantilla de personal docent permanent i per contractar en pràctiques cinc persones joves desocupades i beneficiàries del Sistema Nacional de Garantia Juvenil, dins el programa SOIB Jove - Qualificats Sector Públic.
 
Finalment, la nominativa de l’Escola d’Art i Superior de Disseny de les Illes Balears permetrà continuar oferint el primer màster artístic a les Illes Balears, és a dir, el Màster en Disseny Responsable en Entorns Turístics.