torna

Detall de la notícia

Tràmit d'audiència i informació pública del Projecte de decret pel qual es regula el règim jurídic aplicable a l'atorgament de títols habilitants per a la prestació del servei de radiodifusió sonora per ones terrestres

Tràmit d’audiència i informació pública del Projecte de decret pel qual es regula el règim jurídic aplicable a l’atorgament de títols habilitants per a la prestació del servei de radiodifusió sonora per ones terrestres i a la inscripció d’aquests títols en el Registre de Títols habilitants per a la Radiodifusió Sonora Analògica i Digital en l’àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

L'objecte d'aquest Decret és regular el règim jurídic aplicable als títols habilitants que han de permetre l'explotació d'emissores de radiodifusió sonora per ones terrestres la difusió comprengui exclusivament l'àmbit territorial de les Illes Balears, així com el procediment per a l'adjudicació dels mateixos .

A aquests efectes, s'entén per radiodifusió sonora per ones terrestres tot servei de difusió d'àudio, amb o sense dades, sense incorporar vídeo, que utilitzi qualsevol tipus de modulació analògica o digital i les emissores es troben ubicades en terra ferma.


Informació sobre el tràmit d’informació pública

S’ha obert un procés d’informació pública, mitjançant el qual tots els ciutadans poden informar-se del Projecte de decret pel qual es regula el règim jurídic aplicable a l’atorgament de títols habilitants per a la prestació del servei de radiodifusió sonora per ones terrestres i a la inscripció d’aquests títols en el Registre de Títols habilitants per a la Radiodifusió Sonora Analògica i Digital en l’àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i incorporar-hi les seves propostes i suggeriments.

Les al·legacions s’han de presentar a la Secretaria General de la Conselleria d'Innovació, Recerca i Turisme, carrer Montenegro, 5, 07012 de Palma, o a qualsevol dels llocs que determina l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de  procediment administratiu comú de les administracions públiques.


Igualment s’ha habilitat la possibilitat de presentar al·legacions per mitjans telemàtics a través de l’apartat “Participació en l’elaboració normativa” de la pàgina web del Portal de Participació Ciutadana (http://participaciociutadana.caib.es) del Govern de les Illes Balears.