torna

Detall de la notícia

Imatge 3142725

Reunió de la Mesa de Diàleg Permanent amb els Directors dels Centres Educatius

El conseller d’Educació i Universitat, Martí March, acompanyat del director general de Planificació, Ordenació i Centres, Antoni Morante ha participat avui de la Mesa de Diàleg Permanent amb els Directors dels Centres Educatius.

En aquesta reunió s’ha fet una primera anàlisi dels resultats del curs 2016-2017, fent especial incidència en els efectes dels canvis derivats de les modificacions dels currículums LOMCE i en problemàtiques específiques com l’evolució de les taxes de repetició de curs i les possibles mesures correctores.

Noves resolucions d’avaluació d’ESO i Batxillerat

Així mateix, la Mesa ha debatut i informat sobre les resolucions d’avaluació d’ESO i Batxillerat que es publicaran properament, i específicament sobre la consideració de la repetició de curs a l’ESO com una mesura excepcional que haurà d’anar acompanyada per a cada alumne que hagi de repetir curs d’un pla específic personalitzat orientat a la superació de les dificultats detectades anteriorment.

També s’ha analitzat la conveniència d’avançar la convocatòria extraordinària dels 2n de Batxillerat al mes de juny i de la PBAU al mes de juliol, qüestions que també seran objecte de discussió amb altres entitats de la comunitat educativa.

Desenvolupament de les línies del Pla d’Èxit Educatiu

Cal destacar també el desenvolupament de les línies del Pla d’Èxit Educatiu més directament relacionades amb la funció directiva, com puguin ser les referides a l’avaluació de centres, desplegament de normativa i implementació de mesures orientades a potenciar l’autonomia de centres, reforç dels equips directius dels centres educatius dins d'un model pedagògic i transformador, dotació als centres de recursos per a la millora de la qualitat educativa en funció de les necessitats, dels projectes educatius i de les característiques de l’entorn, i en general totes aquelles que poden portar a la definició d’un nou model de direcció escolar, adaptada a les necessitats del sistema educatiu.

Òrgan de consulta i debat

La Mesa de Directors es va crear el 2016 amb l’objectiu prioritari d’estudiar, debatre i fer propostes sobre els avantprojectes i els projectes de disposicions normatives rellevants per a la millora dels processos educatius, per al model de funció directiva i per al bon funcionament dels centres que, en matèria educativa, elabori la Conselleria d’Educació i Universitat, així com fer-ne el seguiment i proposar iniciatives orientades a la millora del sistema educatiu de les Illes Balears. Així mateix, pot proposar l’adopció de mesures per millorar la qualitat de l’educació i fer-ne el seguiment.

La Mesa està constituïda per representants de la Conselleria d’Educació i Universitat, representants de les associacions d’associacions i federacions de directors de centres educatius públics, dels centres educatius privats concertats i Jaume Alzina Sastre i Agustí Puigserver Miralles com persones de prestigi reconegut en el món educatiu, nomenades pel president de la Mesa a proposta dels membres de la mesa. De la reunió d’avui han participat